توسعه اقتصادی بدون ثبات نرخ ارز ممکن نیست

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید:  

 

 

تا زمانی که نرخ ارز به یک ثبات نرسد، فعالان اقتصادی توان تصمیم گیری جدید ندارنــد و حتی تصمیمات روزمره نیز ممکن نخواهد بود.

 

 

 

 

مهــرداد عباد در گفت وگویی اظهار کرد: اگر بنا باشــد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش نیاز اصلی فعالیت های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است.

 

تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشــد که امکان تحلیل و پیش بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.

 

وی با اشــاره به برخی مشکلات طولانی مدت اقتصاد ایران در ســال های گذشته، تشریح کرد: این شرایط به طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود آمده، نخست تحریم هایی که تحت عناوین مختلــف علیه اقتصاد ایران اعمال شــده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش بینی شود.

 

از سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعالان اقتصادی، کار آن ها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد ایران به یک تغییر نگرش کلان احتیاج دارد، توضیح داد: نگاهی به وضعیت بســیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی به خوبی این موضوع را نشان می دهد.

 

برای مثال ما در صنایع نفت و گاز یک مزیت نسبی جدی داریم اما می بینیم که در تمام این ســال ها، جز خام سوزی و خام فروشی، کمتر به دیگر بخش ها توجه شــده است.

 

در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می بینیم. بخش خصوصی بارها از این گفته که باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، با وجود آنکه گام مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ســوی دولت نهایی شد، اما همچنان ارز چند نرخی باقی مانده است.

 

عباد ادامه داد: در روزهای گذشته، فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد با نــرخ ارز نیمایی دوباره به حدود ۱۰ هزار تومان رســیده که اصلا نشانه خوبی برای آینده تجارت نیســت و این احتمال وجود دارد که همان مشکلاتی که برای واردات با ارز ترجیحی به وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شود.

 

از سوی دیگر وقتی ما به یک بی ثباتی می رســیم، شرایط برای تصمیم گیری دشوار می شود.

 

صادرکنندگان مــا حتی برای اعلام نرخ روزانه و بســتن قرارداد با شرکت های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند زیرا نمی دانند که نرخ در چه نقطه ای خواهد ایســتاد و طولانی شدن این شرایط قطعا به سود اقتصاد ما نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: بر اســاس اعلام دولت و مجلس، کشور در آستانه نهایی شــدن قانون برنامه هفتم توســعه قرار دارد.

 

ما باید این سوال را بپرسیم که قوانین توسعه قبلی به چه شکل و تا چه حدی اجرایی شده اند و دلایل عدم موفقیت آنها در برخی بخش ها چه بوده است.

 

با استفاده از این تجربه و تلاش برای یک تغییر نگرش کلان، می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه شده خارج شود.

منبع خبر: روزنامه آفتاب اقتصادی - 14 آبان 1401

دیدگاه کاربران