اینترنت ماهواره ای فعال شده است

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطلاعات:  

 

 

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطلاعات ضمن اســتقبال از فعال شــدن اینترنت ماهواره ای در کشــور گفت: استقبال از اینترنت ماهواره ای مشروط به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

 

 

عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فعال شدن نزدیک به هزار اینترنت ماهواره ای در کشور ضمن تأیید خبر فعال شدن این اینترنت اظهار داشت: اینترنت ماهواره ای فعال شده است اما در جریان اینکه چه تعداد فعال شده است؛ نیستم. صاحب و دارنده این شرکت که این خدمات را ارائه می کند می تواند آمار صحیح را بدهد.

 

به گــزارش مهــر، وی در رابطه با خطر ورشکســتگی اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره ای عنوان کرد: تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره ای در تمام دنیا، یک درصد کل کاربران اینترنت هم نمی شود و این اینترنت برای شــرایط ویژه و خاص اســت.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات اضافه کرد: البته قبلا هم گفته شد که ما مقررات ســرزمینی یا «لندینگ رایت» خود را تهیه، مصــوب و به اپراتورهــای منظومه های ماهواره ای ابلاغ کردیم تا در صورتی که می خواهند در ایران فعالیت قانونی داشته باشند، ملزم به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی ایران هستند.

 

زارع پور با تاکید بر اینکه از فعال شدن اینترنت ماهواره ای استقبال می شود، تصریح کرد: ما از اینترنت ماهواره ای استقبال می کنیم مشروط به اینکه قواعد سرزمینی ما را رعایت کنند.

 

محترم شمردن قواعد سرزمینی کشورها، یک قاعده بین المللی از سازمان بین المللی ITU است.

 

وزیر ارتباطات چندی پیش نیز با بیان اینکه ســه هزار روســتا هنوز به اینترنت متصل نیســتند که از طریق اینترنت ماهواره ای می توان آن ها را به اینترنت متصل کرد، گفت: ما از فعال شــدن اپرتوارهایی که اینترنت را به شــکل ماهواره ای ارائه می دهند استقبال می کنیم، مشروط بر اینکه قواعد سرزمینی (right landing) ما را بپذیرند.

 

مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعــلام کرد، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات گفت: ما از فعال شــدن اپرتوارهایی که اینترنت را به شــکل ماهــواره ای ارائه می دهند استقبال می کنیم، مشروط بر اینکه قواعد سرزمینی (right landing) ما را بپذیرند.

 

هم اکنون هم اپراتورهایی هستند که از اینترنت ماهواره ای برای فعال شدن اینترنت در روســتا خدمات می دهند.

 

وی خاطر نشان کرد: سه هزار روستا هنوز به اینترنت متصل نیســتند که با این اقدام می توان آن هــا را به اینترنت متصل کرد.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مدت اخیر، مصرف ترافیک بین المللی اپراتورها کاهش یافته اما با توجه به اســتفاده روز افزون کاربران از سکوهای داخلی مجموع ترافیک داخل و بین الملل کشور نسبت به پیش از محدودیتها افزایش یافته است.

 

محل درآمد اپراتورها هم فقط ترافیک بین الملل نیست، بلکه از محل تماسهای صوتی و ترافیک داخل هم درآمد دارند.

 

مدتی قبل نیز برخی اعلام کردند که ســازمان فضایی ایران باید چیزی شبیه به استارلینک برای ایران بسازد.

 

ســاخت چنین منظومه ای اما کار زمان بر، پر هزینه و سختی است.

 

به گزارش ایرنا، حســن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در باره اینکه آیا ما می توانیم چیزی شبیه استارلینک داشته باشیم، توضیحاتی ارائه کرد.

 

سالاریه گفت: سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت منظومه های ماهواره ای برنامه مدونی دارد.

 

برنامه به این صورت است که از شکل گیری شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه حمایت کنیم تا به مرور زمان به یک کنسرســیوم تبدیل و ســازنده ماهواره های مخابراتی کوچک (تا ۳۰۰ کیلوگرم) شوند.

 

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: در گام نخســت قصد داریم یــک منظومه مخابراتی تشــکیل شــده از ریز ماهواره ها طراحی کرده و بســازیم.

 

این منظومه برای کارهای باند باریک و اینترنت اشــیا مورد استفاده قرار می گیرند.

 

منظومه های ریز ماهواره ای کوچک و زیر ۵۰ کیلوگرم است و بخش خصوصی به راحتی می تواند آن را بسازد.

 

در این خصوص مطالعات امکان سنجی زیادی انجام گرفته است و امیدواریم شرکت های دانش بنیان در این بخش با جدیت به کار خود ادامه بدهند.

 

رییس سازمان فضایی تصریح کرد: منظومه ریز ماهواره، برنامه ای است که ما در افق کوتاه مدت خود قرار دادیم.

 

تا پایان ۱۴۰۱ سازمان فضایی، آگهی ثبت نام شرکت های دانش بنیان برای حضور در مناقصه و پلتفرمی که باید برای این کار ساخته شود را اعلام می کند.

 

پس از حضور شرکت ها در مناقصه و بررسی هایی که انجام می گیرد ما با آن ها قرارداد منعقد می کنیم.

 

وی افزود: در این گام ما شرکت ها را شناسایی و آن ها را توانمند می کنیم تا بتوانند به سمت گام اصلی که ساخت ماهواره برای ارائه خدمات پهن باند است، حرکت کنند.

 

این اتفاق منجر به ارائه اینترنت می شود، همان کاری که منظومه ماهواره ای استارلینک توانایی انجام آن را دارد.

 

سالاریه تصریح کرد: ساخت منظومه ماهواره ای در کشور ما به صورت انفرادی جلو نخواهد رفت.

 

برای رسیدن به این هدف باید برای ارتفاعات مختلف چند ۱۰۰ و چند هزار ماهواره در زمان کوتاه به مدار موردنظر پرتاب شوند.

 

وی تأکید کرد: اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک )۲ ساله) و صرفاً با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توان منظومه ماهواره ای ساخت، پاسخم منفی است.

 

در اهداف این چنینی باید کنسرسیوم بین المللی شکل بگیرد.

 

نقشه راه ما این است که ایران همراه با چند کشور علاقه مند دیگر که با آن ها رایزنی کرده ایم، برای ساخت منظومه ماهواره ای همراه شوند.

 

رییس سازمان فضایی کشور اعلام کرد: با تشکیل این کنسرسیوم یک پلتفرم را به صورت مشترک طراحی و آن را به منظومه تبدیل خواهیم کرد.

 

شــکل گیری این منظومه می تواند رقیبی برای منظومه استارلینک باشد.

 

سالاریه درباره بازه زمانی دستیابی به منظومه ماهواره ای برای رقابت با استارلینک گفت: قطعاً در بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله این کار انجام شدنی نیست، اما هر چقدر مشارکت بالاتر برود، قطعــاً در مدت زمــان کوتاه تری می توانیم به این هدف دســت پیدا کنیم.

 

دســتیابی به منظومه ماهــواره ای IOT) اینترنت اشــیا) و پهن باند هر دو در برنامه ما هستند.

 

استارلینک (Starlink) یک منظومه ماهواره ای است که از سوی شــرکت اســپِیس اِکس برای فراهم کردن اینترنت ماهواره ای شکل گرفته است.

 

این صورت فلکی از هزاران ماهواره کوچک در مدار پایینی زمین تشکیل شده است که در ترکیب با فرستنده و گیرنده های زمینی کار می کنند.

منبع خبر: روزنامه کسب و کار - 20 دی 1401

دیدگاه کاربران