مولدسازی مترادف فروش دارایی نیست

نایب رئیس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت:  

 

 

حجم قابل توجهی از دارایی های دولت راکد اســت.

 

بنده در سال 99 که بازار بورس رونق داشــت و در اوج بود پیشنهاد دادم که طرح ها و پروژه های نیمه تمام را بــه بورس آورده و در غالب شرکت های سهامی عام عرضه شوند؛ اینگونه نقدینگی به سمت بازار بورس جذب می شود.

 

 

عباس آرگــون در گفت وگو بــا ایلنا، مولدســازی دارایی ها را مترداف با فروش ندانســت و افــزود: مولدســازی باید منتج به افزایــش دارایی های پایــدار دولت، بدون رشــد نقدینگی شود؛ مولدســازی به معنی فروش دارایی های نیست و باید به بهره برداری از آنها ختم شود.

 

وی با بیان اینکه در مولدسازی این امکان وجود دارد که بخشی از دارایی های دولــت برای تقویت بخش دیگر بفروش برســد، گفت: اصل، استفاده پایدار از دارایی های دولت است پس تاکید می کنم که مولدسازی به معنی فروش دارایی نیست و به معنی بهره برداری از این دارایی هاست.

 

عضــو هیات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهران ادامــه داد: مولدســازی می تواند شریک شــدن دولت با بخش خصوصی باشــد که از چابکی و توانمندی بالاتری برخوردار است، باشد و یا بحث تهاتر را در پس خود بــرای تکمیل پروژه های نیمه تمام داشته باشد و یا در غالب صندوق املاک و مستغلات و یا فروش مســتقیم قرار بگیرد.

 

بخشــی از منابع حاصل از این فروش در بخش های مختلف کشور باید ســرمایه گذاری و توسعه و رشد اقتصادی کشور را به همراه بیاورد.

 

آرگون با تاکید بر این نکته که فــروش دارایی ها نباید صرف هزینه های جاری شــود، تصریح کرد: حجــم قابل توجهی از دارایی های دولت راکد اســت.

 

بنده در ســال 99 که بازار بورس رونق داشت و در اوج بود پیشــنهاد دادم که طرح ها و پروژه های نیمه تمام را به بورس آورده و در غالب شرکت های ســهامی عام عرضه شــوند؛ اینگونه نقدینگی به سمت بازار بورس جذب می شود این شیوه عرضه به معنی فروش نیست در چنین شــرایطی دولت عــلاوه بر حفــظ دارایی ها منابع خریداران را به پروژه ها تزریق می کند و باعث تکمیل دارایی و مولد شدن آنها می شــود و اینگونه دارایی های نیمه کاره از راکدی خارج و اشتغال زایی به همراه می آورند و حجم تولید را ارتقا می دهد.

 

وی با اشــاره به مواد قانونی خصوصی ســازی در قانون اساسی کشــور، گفت: در طرح مولدســازی نباید بحث های فراقانونی مطرح شــود و باید واگذاری ها شفاف باشــد.

 

وقتی شفاف شود هیچگونه ابهامی در آن نیســت اگر بخواهند به آن محرمانه گی بدهند غیر شفاف خواهد شد.

 

یکســری مسئولیت های قضایی برای هیات واگذار کننده مطرح شده است که به تصویب سران3  قوه رسیده اما تصمیماتی که گرفته می شود باید منافع مردم در آن لحاظ شــود چرا که این دارایی های کشــور است و باید نظارت های مجلس و نهادهای ذی ربــط در واگذاری ها در نظر گرفته شود.

 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در فروش دارایی ها باید شرایط عرضه و تقاضا دیده شود، خاطر نشان کرد: اگر در یک بازه زمانی تقاضایی برای خرید نباشــد باعث افت قیمت آن می شود؛ باید این نکته را در نظر داشــت که در اقتصاد همه چیز دســتوری نیســت و باید بر اســاس مکانیزم بازار یک دارایی را هزینه و به سرانجام رساند ســپس آن را عرضه کرد و عرضه نیمه کاره افت ارزش آن دارایی را به همراه می آورد.

 

آرگون بــا تاکید بــر اینکــه در مولدســازی باید به ســمت بخش خصوصی واقعــی هدایت شــویم، گفت: اقتصــاد باید پیش بینی پذیر شــود تا بخش خصوصی با رغبت بیشــتری در این حوزه ها ورود کند.

 

نفت یک دارایی زیرزمینی است که باید پول حاصل از فروش آن را صرف توســعه و ایجاد زیرساخت ها شود این در حالیســت که فروش نفت صرف هزینه های جاری می شود.

 

مولدسازی نیز نباید به ســمت برود و باید بتوان از آنها استفاده حداکثری کرد.

 

وی در پاسخ به این پرسش که فرضیه ای مطرح است که دولت برای جبران کســری بودجه این طرح را در دستور کار قرار داده است دیدگاه شما در این زمینه چیســت؟ افزود: محل مصرف فروش دارایی هایــی ســرمایه ای اهمیت ویــژه ای دارد و اگر بخواهیــم آن را مصرف کنیــم دیگر مولدســازی نکردیم یک دارایــی را فروخته ایــم و بودجه را تامین کردیم؛ مولدســازی به این معناســت که یک دارایی راکد را احیا و یــا بعد از فروش آن، دارایی دیگر را کامل و ارزش افزوده بیشــتری خلق شــود؛ اگر بحث فروش و واگذاری اســت که سازمان خصوصی سازی آن را انجام می داد.

 

نایب رئیس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پایان با اشاره به وابستگی سازمان ها به اموال و دارایی هایش، گفت: سازمان ها اموال خود را جزو دارایی های لاینفک خود می دانند و به ســادگی حاضر نیستند که آنها را از دست بدهند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 16 بهمن 1401

دیدگاه کاربران