روند معافیت های مالیاتی به اصلاح نیاز دارد

رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور گفت:  

 

 

 

روند معافیت های مالیاتی عادلانه نیست و و نیاز به ســاماندهی و اصلاح دارد زیرا برخی افراد از معافیت های گســترده اســتفاده می کنند این در حالی است که برخی از این معافیت ها بهره ای ندارند.

 

 

 

 

داوود منظــور در همایش مشــارکت مردمی در نظام مالیاتی کشــور که در دانشــگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شــد، گفت: در ســال جاری یک میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شــده و یک و نیم میلیون اظهارنامه جدید به ثبت رسید.

 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در جریان شفاف ســازی و عدالت محوری در امور مالیاتی مالیات یک میلیون و 8۵0 هزار واحد صنفی به صفر رســید و در مقابل9  میلیون واحد به ســامانه مودیان مالیاتی افزوده شــد.

 

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: پزشکان، وکلا، طلافروشان و آهن فروشان بیشــتر درآمد مالیاتی مشــاغل را به خود اختصاص داده اند.

 

وی ادامه داد: در راستای مبارزه با فرارهای مالیاتی کلان، 24 شرکت بزرگ با یک هزار و 200 میلیارد تومــان و یــک واردکننده خودرو بــا یک هزار و 500 میلیــارد تومان مالیات شناسایی شــده و مالیات ها در حال وصول است.

 

منظور بیان کرد: درآمدهــای مالیاتی جزء منابع پایــدار مالی برای توســعه و آبادانی هستند و در مجموع 45 درصد درآمدهای دولت از سمت مالیات بر ارزش افزوده است.

 

وی تاکید کرد: پرداخت مالیات براســاس میــزان درآمــد و توانمنــدی در پرداخت خواهد بود و این مووضع مــد نظر ما بوده و به دنبال گســتردهد تر کردن چتر مالیات نیســتیم و در این حوزه به فرهنگ ســازی نیاز داریم.

 

این مســئول اظهار کرد: با مطالعات صورت گرفته و بهره منــدی از فرصت های مالیاتی می توان کل بودجه دولت را تامین کرد و در ســال جاری درآمدهای مالیاتی 55 درصد رشد داشته و برای ســال آینده هم درآمد 700  هــزار میلیارد تومانــی هدف گذاری شده است.

 

منظور گفت: در اســتان قزوین هم شــاهد رشــد 61 درصــدی درآمدهــای مالیاتی بودیم و یک هزار و 132 میلیــارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری ها و شهرداری های قزوین پرداخت شد.

 

وی بیــان کرد: اجــرای قانــون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان آغاز شده که مطابق بــا آن، تمامی اطلاعــات معاملات شــرکت ها در قالب ارســال صورتحساب الکترونیک ثبت می شــود و ضمن شــفاف ســازی از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و تاکنون 12 میلیون صورتحســاب به ارزش 500 هزار میلیارد تومان با مالیات بر ارزش افزوده به میــزان 35 هزار میلیــارد تومان ثبت شده است.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 19 بهمن 1401

دیدگاه کاربران