ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی:  

 

 

وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان و انبوه‌سازان را در ۱۹ بند را به استانداران ابلاغ کرد و این مصوبه‌ها را فرصتی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور برشمرد.

 

 

 

 

«مهرداد بذرپاش» بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی را درباره سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابلاغ کرد.

مصوبه‌های ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم‌تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.

همچنین گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحدها، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری ها، از ویژگی‌های دیگر این مصوبه‌های ابلاغی است.

جزئیات ۱۹ بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در چهار گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق‌های پیش‌بینی شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هر یک از گروه ها در زیر آمده است:

 

ضوابط تشویقی گروه نخست (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

- اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

- امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی

- امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز

- امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

- امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله چگونگی توده گذاری و نما

 

ضوابط تشویقی گروه دوم (نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای)

- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

- امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

- عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

- کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم، مشروط به وجود پارک حاشیه ای در معبر

- امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

 

ضوابط تشویقی گروه سوم (نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

- کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم برای هر واحد

- امکان ساخت حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ

- عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

 

ضوابط تشویقی گروه چهارم (نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

- امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی

- کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم

- امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

- امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب

- عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

 

بنابر این گزارش، در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود، به شرح زیر است:

- طرح‌های تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلاک شهری هستند

- گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بندهای ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

- نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

- بررسی و تصویب مشوق‌های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغی

 

همچنین در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تکالیف شهرداری‌ها شامل موارد زیر است:

- تسریع در بررسی درخواست‌های متقاضیان و صدور پروانه ساختمان طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و عندالزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند یک بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده 5

- ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع     بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

- احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده۵ موضوع بند های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی(موضوع بند ۱ مصوبه شورایعالی)

- پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده ۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

- ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل برگزارش پیشرفت فیزیکی ۵ مرحله‌ای، پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث شده و میزان تامین سرانه های خدماتی در زمین و طبقات

 

گزارش عملکرد بند یک بخش ج مصوبه ابلاغی

بنابر این گزارش، وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، تکالیف اداره‌های کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده۵) را شامل موارد زیر ذکر کرده است:

- تسریع در بررسی و طرح درخواستهای مرتبط با موضوع مصوبه شورایعالی در کمیسیون ماده ۵

- اطلاع رسانی گسترده مفاد مصوبه ابلاغی درمحلات هدف بازآفرینی شهری در قالب های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران

- شناسایی و توجیه سرمایه گذاران محلی، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران)

و ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) - 23 بهمن 1401

دیدگاه کاربران