تاثیر تحریم های اروپا بر تجارت ایران و سوئیس

رئیس‌اتاق‌بازرگانی‌ایران‌و‌سوئیس‌مطرح‌کرد:  

 

 

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس گفــت: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشــوری اســت که با خط لوله مســتقیم بــه اروپا می تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه باشد اما در دنیای ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد.

 

 

 

 

شــریف نظام مافی در گفت و گویی، در باره مراودات تجاری ایران و ســوئیس اظهار داشــت: رابطه تجاری ایران و سوئیس بســیار قدیمی و با در نظر گرفتن بعــد جغرافیایی مکمل هم اســت، از این جهت که تکنولوژی و فرایندهای متفاوت اقتصاد ســوئیس در ایران مخاطب زیادی دارد و شرکت های سوئیسی در ایران حضــور فعالی دارند.

 

بــازار ایران برای شــرکت های سوئیسی شناخته شده است و اگر ما روزی بتوانیم صادرات گاز و فراورده های نفتی داشته باشم، ســوئیس می تواند بازار بسیار مناسبی باشد.

 

وی با بیان اینکه عمده تجارت ما با سوئیس غلات و لوازم پزشکی و دارو است، افزود: شــرکت های چند ملیتی که در زمینه غــلات فعالند در ژنو دفتر مرکــزی دارند، علاوه بر آن ما از این کشــور دارو و تجهیزات پزشــکی هم وارد می کنیم.

 

شــرکت های مطرح بازرســی مثــل کوتکنا ســوئیس هم در ایران کار می کند و رقــم قابل توجهی را بازرسی می کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس درباره تاثیر لغو اینستکس از ســوی اروپا بر مراودات دو کشــور گفت: اصولا اینستکس به خاطر محدودیت هــای تحریمی سرپوشــی بر عــدم امکان تجارت آزاد بوده است و در این مقطع تفاوتی ندارد.

 

اینستکس ایده ای بود که هیچ وقت به طور واقعی عملی نشــد، اصولا زاده یک محدودیت بود و از این جهت نمی شــد انتظار داشــت که تسهیل گر اقتصاد و تجارت آزاد باشــد.

 

بنابراین بسته شدن آن اهمیت چندانی ندارد زیرا در فضای فعلی ســاختار اینستکس هم نمی توانســت برای بالا بردن حجم تجارت کار خاصی انجام دهد.

 

وی در باره صادرات فراورده های نفتی از ایران به ســوئیس بیان داشت: صادرات فرآورده به این کشــور بالا نیست، زیرا به دلیل مشــکلات بانکی، پرداخت ها و تحریم های امریــکا برای کار با ایران اجتناب می کنند.

 

نظام مافی در بــاره امــکان صــادرات گاز ایران به ســوئیس خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیشــترین نیاز این کشور گاز اســت ســال ها قبل قرارداد خرید گاز با ایران منعقد شــد، اما عملیاتی نشد.

 

وی تاکید کرد: در دنیای انرژی؛ ایران تنها کشــوری است که با خط لوله مستقیم به اروپا می تواند یک به یک گاز جایگزین گاز روسیه باشد اما در دنیای ژئوپلیتیک و سیاسی این امکان وجود ندارد، در این صورت هرچند ایران قابلیت جایگزینی روسیه را دارد اما مشکلات سیاسی اجازه نمی دهد کشور ما نقش زیادی را در اقتصاد انرژی اروپا بازی کند.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس درباره تحریم های اخیر اروپا و تاثیر آن بر مراودات تجاری ایران و ســوئیس توضیح داد: تحریم های اخیر اروپا تاثیر زیادی بر مراودات تجاری دو کشور نداشته اســت، زیرا مقامات سوئیس بر اســاس مسائل داخلی کشــورها تصمیم گیری نمی کنند، ولی با در نظــر گرفتن نگاه اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان به این مســائل؛ سوئیس هم در آینده ناچار خواهد بود سیاســت هایی مطابق با سیاســت های اتحادیه اروپا اتخاذ کند.

 

هر چند ســوئیس جــزء اتحادیه اروپا نیســت اما دور تا دور آن؛ کشــورهای اروپایی هســتند، که مهم ترین شریک اقتصادی این کشــور نیز اروپا است، بنابراین نمی تواند مستقلا خلاف جهت اروپا حرکت کند هر چند کشور بی طرفی است.

 

بنابراین تحت تاثیر سیاست های اتحادیه اروپا و آلمان قرار خواهد گرفت.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - اول اسفند 1401

دیدگاه کاربران