با سیاست زدگی به اهداف خود در مناطق آزاد نمی رسیم!

نشست فعالان بخش خصوصی:  

 

 

مصطفی ابراهیمی فعال بخش خصوصی که در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت تاکید کرد: لازم است مناطق آزاد برای پرداختن و تمرکز بر مسئولیت های خود و رسیدن به اهداف قانونگذار از سیاست دور باشند و باید برای رسیدن به این مدل و اختلاط نابجای مناطق آزاد با سیاسی کاری ها فکری کرد.

 

 

مصطفی ابراهیمی فعال بخش خصوص در نشست فعالان اقتصادی کیش با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح سوالی از رئیس کمیســیون با این مضمون که با توجه به تصمیمات و مدل جدیدی که در حوزه مدیریت مناطق آزاد گرفته شده آیا از لحاظ قانونی امکان خروج مدیریت مناطق از دولت و قوه مجریه وجود دارد یا خیر؟ گفت: لازم است مناطق آزاد برای پرداختن و تمرکز بر مسئولیت های خود و رسیدن به اهداف قانونگذار از سیاست دور باشند و باید برای رســیدن به این مدل و اختلاط نابجای مناطق آزاد با سیاســی کاری ها فکری کرد.

 

ابراهیمی عنوان داشــت: امروز بانک مرکزی و بســیاری از مراکز مهم تصمیمات اقتصادی در کشــور سیاســت زده شده اند و امکان انجام برخی کارها را در جهت پیشبرد اهداف خود ندارد؛ مناطق آزاد کشور هم به عنوان مناطقی که در بلندمدت می توانند برآیند اقتصادی خود را نشان می دهد متاسفانه دچار مشکل سیاست زدگی هستند و باید برای حل این مسئله طرحی نو درانداخته شود.

 

این فعال بخش خصوصی کیش با بیان اینکه باید برای مناطق آزاد جایگاه رسمی تعریف کنیم، چون دولت و مجموعه وزارتخانه ها به شدت سیاسی اند و مدیران در آن بــا تفکرات و دیدگاههای گوناگون تغییر می کنند افزود: تغییرات مدیریتی سیاست های کلان و بعضا متفاوتی ایجاد می کند که آسیب زننده است و به همین جهت نمی توان در مدیریت ها روند باثباتی را شاهد بود و این موضوع در حالی است که ثبات سیاستگذاری ها و ثبات در برنامه ریزی در مناطق آزاد حائز اهمیت ویژه ای است.

 

مصطفی ابراهیمی در بخش دیگری از ســخنان خود با مقایســه دوران ریاســت جمهوری های مختلف و دوران طلایی مناطق آزاد در گذشــته و وضعیتی که این مناطق امروز دچار آن است تاکید کرد: راه برون رفت مناطق آزاد از وضعیت فعلی این است که مناطق آزاد به دور از سیاست زدگی ها به ماموریت اصلی خود بپردازد.

 

 

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال امکان تغییر سطوح سیاستگذاری ها را ممکن دانست و افزود: اما اصل سیاســتگذاری ها به هیچ عنوان قابل تغییرنیست.

 

وی با ذکر مثالی در باره سیاست های گذشته و جدید در شیوه مدیریت شهرک های صنعتی گفت: اصل ماجرا این است که بایستی سطوح مرتبط با بحث اختیارات در مناطق آزاد را بررسی و بروزرسانی کنیم و روش اجرا را برای ایجاد ظرفیت های جدید تغییر دهیم.

 

حذف کج سلیقگی های دولت های مختلف در طول سال های متمادی؛ تدوین روش های اجرایی جدید و انجام کارهای مطالعاتی از موارد مدنظر عنوان شده برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد عنوان شد

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 15 اسفند 1401

دیدگاه کاربران