پیام نورورزی مهندس افخمی مدیرعامل سازمان عمران کرمان

.  

 

 

بهار آمد که دلها باز گردد

                          سرود زندگی آغاز گردد