تولید نجات دهنده اقتصاد کشور

رئیس اتاق اصناف ایران:  

 

 

 

رئیس اتاق اصناف ایــران گفت: هدف مهار تورم و رشــد تولید تعیین شده است؛ زیرا نجات دهنده اقتصاد کشور، تولید است.

 

 

 

 

 

نوده فراهانی گفت: ما اگر تولید را حمایــت و به تولید اطمینان بدهیم، تورم در کشور به صفر می رسد.

 

رئیس اتــاق اصناف ایران گفت: زمانی که تولیدکنندگان برای مواد اولیه هر روز با قیمت های جدیدی مواجه می شود به طبع باعث قطره چکانی کالا به بازار می شود. 

 

او گفت: تشکل های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک ســوم جمعیت کشــور است، نقش بســزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند.

 

او ادامــه داد: دیــده نشــدن تولیدی های کوچک، مســائل و مشــکلات دیگری را پیش می آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می شــود؛ بهره بالای بانکــی یکی از آن ها اســت.

 

تولیدکننده نمی تواند با بهره مثــال ۲۴ درصد با رقبای کشور های همسایه رقابت کند.

 

در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.

 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر تولید رونق پیدا کند ،بیکاری در کشور نخواهیم داشت.

 

ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی بــا کیفیت بهتر، در درجــه اول می تواند مورد اســتفاده ملت خودمان باشــد و دوم موجب صــادرات و خلق بازار های جدید می شود.

 

نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ قانون تســهیل صدور مجوز های کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شــده است.

 

ســه روز به اتحادیه ها وقت رســیدگی پرونده داده اند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 29 فروردین 1402

دیدگاه کاربران