خداحافظی تهرانی ها با ۴ شماره امدادی به زودی

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران :  

 

 

 

در باره سرانجام اجرای طرح ادغام شماره های امدادی که بنا بود به شکل پایلوت در تهران اجرا شود، گفت: ما در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و حسب مصوبه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران که به ریاست وزیر کشور برگزار شد، موظف شدیم تا طرح ادغام شماره های امدادی را اجرا کنیم و به یاری خداوند و تلاش همه کارشناسان و متخصصان این طرح برای اولین بار در کشــور و مانند بســیاری از کشــور های توســعه یافته و در حال توســعه در جهان در تهران اجرا خواهد شــد.

 

 

علی نصیری با بیان اینکه در طرح مرکز فوریت های پلیســی 110 با دیگر شــماره های امدادی ادغام نخواهد شــد، گفت: چهار شــماره 112 جمعیت هلال احمر، 115 اورژانس،123  اورژانس اجتماعی و 125 آتش نشــانی در اجرای این طرح با یکدیگر ادغام خواهد شــد.

 

نصیری با بیان اینکه ظاهر این کار ســاده به نظر می رســد، گفت: اما واقعیت این اســت که چنین کار پیچیدگی های زیادی دارد، مثال برخی شــماره ها مانند آتش نشانی فقط در شهر تهران و برخی مثل اورژانس و هلال احمر گستره استانی دارند که باید این ها را مشخص و تعیین تکلیف می کردیم.

 

همچنین لازم بود تا هماهنگی ماموریت ها و اعزام ها و نحوه ادغام دیسپچ ها و ... نیز انجام می شد.

 

ضمــن اینکــه مدل های مختلفی هم در این خصوص مطرح بود که همین موضوع سبب شد تا در حدود دو سال مراحل مطالعاتی اجرای این طرح زمان ببرد.

 

وی با بیــان اینکــه در حــال حاضر از مرحله مطالعاتی عبور کرده و وارد مرحله طراحی و اجرا شــده ایم، گفت: در تلاشــیم تا در ســال جاری فاز اول طرح ادغام شماره های امدادی را در شــهر تهران افتتاح کنیم.

 

وی گفت: در تلاشــیم تا در فاز اول این طرح را در بخشی از تهران اجرا کنیم همچنین برای آنکه مردم سردرگم نشوند، قصد داریم تا ابتدا مرکز تماس را مشــترک کنیم.

 

یعنی اینطور باشــد که مردم با همــان شــماره های قبلی ماننــد 125، 115، 123 و 112 تماس بگیرند، اما تمام این تماس ها در یک مرکز واحد پاسخ داده شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 6 خرداد 1402

دیدگاه کاربران