رشد سرمایه گذاری نیازمند تثبیت نرخ ارز است

عضو هیئت رئیسه مجلس:  

 

 

رشد سرمایه گذاری در کشور نیازمند ثبات اقتصادی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه تصمیم سازان و تصمیم گیران است.

 

 

 

 

 

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفتگو با ایبنا گفت: رشــد سرمایه گذاری در کشــور نیازمند ثبات اقتصادی ِ و تثبیت نرخ ارز اســت.

 

وی افزود: عالوه بر این بایــد تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور تصمیمات خلق الساعه خود را کنار بگذارند و جلوی این رفتار ها در همه حوزه ها گرفته شــود.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: وقتی که ثبات اقتصادی و ثبات در نرخ ارز وجود نداشته باشد سرمایه گذار نمی تواند فعالیت خود را در حوزه تولید توسعه دهد. وی افزود: در حوزه تصمیمات نیز تصمیمات خلق الساعه مانع دیگری بر سر راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است در سال های قبل در یک سال 250 آیین نامه برای صادرات و واردات کاال به کشور صادر شده بود که این نشان می دهد که سرمایه گذاران با چه مشکالتی در این حوزه مواجه هستند.

 

عضو هیئت رئیســه مجلس اظهار داشت: بی ثباتی در نرخ ارز باعث می شود تا سرمایه گذار برای تامین سرمایه خود با مشکل این بی ثباتی در کنار تصمیمات غیرکارشناسی مواجه شود و طبیعتا مانع از رشد سرمایه گذاری در کشور می شود.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: رفع این مشکل نیازمند اقدامات جدی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز و ثبات در تصمیم گیری ها در این حوزه اســت و در این باره باید قوه مجریه تمام قد از بانک مرکزی حمایت کند و قوای دیگر نیز باید برای تحقق این امر در کنار بانک مرکزی باشند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 21 خرداد 1402

دیدگاه کاربران