حکمرانی پولی کلید دستیابی به ثبات اقتصادی

قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد؛  

 

 

 

قائم مقام بانک مرکزی گفت: ناترازی ها در یک روز و دو روز ایجاد نشــده اســت، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شوند.

 

 

 

 

 

اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: محور همایش را با توجه به مسائل روز اقتصاد کشور که با برخی عوامل بی ثبــات کننده اقتصــاد روبرو بودیم، تثبیت اقتصادی گذاشــتیم تا بتوانیم ابعاد این موضوع را بررســی کنیم.

 

وی افزود: با شناخت راهکار هــا می توان ایــن عوامــل بی ثباتی را شناسایی کرد و تاثیر آن ها را به صفر رساند.

 

ابوالحسنی ادامه داد: با بررســی اقتصاد ایران متوجه می شــویم که عوامل بــی ثباتی در دو دســته عوامل قابل دســته بندی هستند؛

 

  • یک مورد عوامل ســاختاری و محیط کلان اقتصاد کشــور ماســت.

 

  • دســته دوم عواملی هستند که بــه حکمرانی های پولــی، مالــی، ارزی، تجاری و امثال آن برمــی گردد.

 

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شــد: از مجموعه عواملی که در بخش بانکی خود را نشــان می دهد می توان به ناترازی های موجود در نظام بانکی اشــاره کرد.

 

این ناترازی ها در یک روز و دو روز ایجاد نشــده اســت، اما به هر حال امروز باید به نوعی علاج شــوند.

 

وی توضیح داد: در ادبیــات اقتصادی، مکاتب مختلــف به موضوع تثبیــت اقتصادی و اینکــه چگونه ایــن بی ثباتی ها را به ســمت تصحیح ببریم بحث شــده است.

 

کلاسیک ها و حتی نئوکلاسیک ها معتقد بودند که فرایندی به عنوان خــود تخریب کنندگــی در اقتصاد داریم، اما این موضوع پیش فرض هایی دارد که در اقتصاد کشــور ما حاکم نیست.

 

یکی از الزامات این پیش فرض ها وجود بازار های کامل اســت که ما از آن بهره مند نیســتیم، البته بازار کامل در بسیاری از کشور ها وجود ندارد.

 

وی ادامــه داد: مکتــب دیگــری مانند مکتب نقش دولت ها و مقامات پولی و اتریشی اساســا حتی بانک ها در خلق پــول را مطرح می کنند و بیان می کند که این حوزه عامل کلیدی اســت و اگر خلق پول را مقام پولــی و حکمران پولی کنترل نکند بدیهی اســت که سایر بخش ها را هم بی ثبات خواهد کرد.

 

قائم مقــام بانک مرکــزی ادامــه داد: مکاتب کینزی و نئو کینزی هم عوامــل ایجاد کننده ســاختار های بی ثباتی را به بخــش تقاضای اقتصاد برمــی گرداند و حضــور دولت ها برای علاج آن را مطرح می کنند.

 

ابوالحســنی گفت: در اقتصاد کنونــی نیز مکاتب هــای محتلفی وجود دارد که دیدگاه هــای متنوعی هم درباره بی ثباتی و انــواع آن و همچنیــن راه حل های مختلف ارائه شده است بنابراین لازم است که از باب علمی در باره این موضوع بحث کرد.

 

وی ادامه داد: در ایران وجــود نااطمینانی و بی ثباتی اقتصــادی می تواند به تــورم بیانجامد که در همین راســتا با توجه به شــعار سال که رهبر معظم با عنوان رشــد تولیــد و مهار تورم نام گــذاری کردند لازم اســت به بررســی بی ثباتی اقتصــادی بپردازیم که رســیدن به راه حل و اجرای آن بســیار مهم اســت.

 

بر همین اســاس «تثبیــت اقتصــادی، حکمرانــی و سیاســت گذاری» محور کلیدی این همایش قــرار گرفته است.

 

ابوالحســنی با بیــان اینکه نشســت های مختلفی در این باره در همایش برگزار خواهد شــد که اساسا چه سیاست پولی می تواند ما را به ثبات نزدیک کنــد، ادامه داد: با توجه به شرایط کشــور باید دید چه مسائلی می تواند ما را به ثبات برســاند؟ از سوی دیگر، چون دولت ها حضورشــان در اقتصــاد ایران گسترده بوده اســت و حجم کارشان در GDP بالاســت که باعث شده کســری های بودجه و ناترازی مالی را شــاهد باشیم.

 

شــاید اگر این ناترازی به مســائل پولی و بانکی سرریز نشود مشــکلی ایجاد نمی شــد، اما در ایران اینطور نیست.

 

وی در ادامه با اشاره به محور حکمرانی پولی گفــت: در صورتی که مــا نتوانیم جریان وجوه پولــی را رصد کنیم، نه تنهــا نمی توانیم این حوزه را کنترل کنیم بلکه این جریان پولی قابلیت مدیریت هم نخواهد داشت.

 

قائم مقام بانک مرکزی افزود: بخشی از همایش را به بحث آسیب شناسی نظام حکمرانی پولی اختصاص داده ایم تا آسیب های موجود را احصا کنیم و بتوانیــم ظرفیت های قانونــی لازم را پیشنهاد کنیم تا اقتدار حقوقی و حتی اطلاعات اطلاعاتی و نظارتی و انتظامی لازم را پیش بینی کنیم و به طور منســجم کل اقتصاد را به سمت ثبات اقتصادی پیش ببریم.

 

وی بــا بیان اینکــه در این همایــش ٣۴ مقاله تخصصی ارائه شــده و مورد بحث قرار خواهد گرفت که ٢۵ مــورد از آن ها به طــور ویژه در پنل ها ارائه می شــود، یادآور شــد: ١۶٢ مقاله دریافت شده بود، اما چون می خواستیم در این چارچوب بحث بکنیم بســیاری از مقالات کنار گذاشته شد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 24 خرداد 1402

دیدگاه کاربران