خبر اختصاصی: گام مؤثر برای تشویق سرمایه گذاران

گفت و گوی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان:  

 

 

 

فصلنامه سپهر اقتصاد وابسته به اتاق بازرگانی کرمان گفت و گوی مفصلی با مهندس محسن وفائی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان با تیتر «گام موثر برای تشویق سرمایه گذاران» انجام داده؛ وفائی در این گفت و گو به معرفی منطقه و تهدیدها و فرصت های پیش روی مناطق پرداخته است.

 

 

 

 

 

در مقدمه این مصاحبه آمده:

 

اولیـن منطقـه ویـژه اقتصـادی کشـور در سـال 1372 در سـیرجان تأسـیس شـد کـه امـروز بیـش از 40 بنـگاه تولیـدی در آن فعالیـت دارنـد.

 

ایـن منطقـه بـرای 3000 نفـر اشـتغال مسـتقیم ایجـاد کـرده اسـت.

 

در سـال 1401 بیـش از 65000 تـن انـواع محصـوالت تولیـدی منطقـه بـه ارزش بیـش از 7000 میلیـارد ریـال بـه کشـورهای افغانسـتان، تاجیکسـتان، اندونـزی، عـراق و ازبکسـتان صـادر شـده اسـت.

 

اگرچـه فاصلـه بیـن مشـوق ها در کشـور مـا بـرای سـرمایه گذاری در مناطـق ویـژه اقتصـادی بـا دیگـر مناطـق موفـق جهـان بسـیار زیـاد اسـت، امـا مـا هـم بـرای سـرمایه گذاری در مناطـق ویـژه اقتصـادی، مشـوق های زیـادی از جملـه معافیـت مالیاتـی، قانـون کار مجـزا، معافیت هـای گمرکـی، بروکراسـی کمتـر و ... را داریـم.

 

محسـن وفایـی مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی سـیرجان بـر ایـن بـاور اسـت کـه اجـرای کامـل قانـون تشـکیل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی می توانـد گام مؤثـری در جهـت تشـویق سـرمایه گذاران بـرای ورود بـه ایـن منطقـه باشـد.

 

 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.ssez.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/ مصاحبه مدیر عامل منطقه.pdf

منبع خبر:

دیدگاه کاربران