در هیچ کشوری پول بلوکه شده ای نداریم

وزیر خارجه:  

 

 

 

حســین امیرعبداللهیان گفت: در هیچ کشوری پول بلوکه شــده ای نداریم و می توانیم از دارایی هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم.

 

 

 

 

 

وزیــر خارجــه افــزود: در خصــوص صــادرات گاز و بــرق ایــران بــه عــراق دائما به دارایی های ایران در بانک تی. بی. ای افزوده می شود که به طور مستمر بانک مرکزی خریدهایی که نیاز هست را اعلام می کند.

 

امیرعبداللهیان یادآور شد: سال گذشته 390 میلیون پوند مطالبات از انگلیس را که مربوط به قبل از پیروزی انقــلاب بــود را دریافــت کردیــم و این در مســیر قانونی و عزتمندانــه طــی و بــرای مصارفــی کــه خودمان ترجیح دادیــم اســتفاده شــد و صحبت هایــی همچون نفت در مقابل غذا صحت ندارد.

 

امیرعبداللهیــان در پاســخ بــه ســوال در بــاره مزایــای پیوستن ایران به بریکس گفت: چند عامل باعث شد که ایران از اولین کشــور هایی باشــد که عضویت آن در بریکس پذیرفته می شــود، عامل نخســت این بود که آیا ایران در بین 40 کشور متقاضی پیوستن به بریکس، شاخص های لازم را دارد یا خیر ، که با کارشناسی های لازم از سوی 5 عضو اصلی به این جمع بندی رسیدند که ایران توانمندی ها و شاخص های لازم را دارد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی روزگار - 7 شهریور 1402

دیدگاه کاربران