مردم کاهش تورم را باور نمی کنند

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  

 

 

 

دولت ها اصولا گزارش هایشــان به همین شــکل بوده که از بهبود شرایط اقتصادی گزارش می دهند و می گویند که تورم را کاهش می دهند.

 

 

 

 

 

در دوره ریاســت جمهوری آقای رییسی هم همین بوده، هر چند تلاش هایی در حال انجام اســت به طوریکــه می بینیم برای کاهش رشــد نقدینگی و نرخ تورم بانک ها را قفل کرده اند به طوریکه حتی وام ازدواج هم پرداخت نمی کنند.

 

تورم معمولا از دو طریق کنترل می شود و در حال حاضر دولت به دنبال کنترل و کاهش حجم نقدینگی است تا از این طریق بــا ایــن روش بتواند تا حدی تورم را کنترل کنند، روش دیگر بــرای بهبود فضــای اقتصادی و کنترل تــورم ایجاد رونق اقتصادی است تا از طریق افزایش تولید، صادرات و... شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و در شرایط بهبود فضای اقتصادی نرخ تورم کاهش پیدا کند.

 

اما گویا دولت روش کنترل نقدینگی با قفل کردن بانک ها انتخاب کرده که روش درســتی نیست و نمی تواند پاسخگو باشد.

 

با این روش شــاید دولت بتواند به بانک ها فشــار بیاورد که نقدینگی کمتری را وارد بازار کند اما این اقدام دقیقا مانند فنر عمل می کند و دولت ناچار است که در نهایت این فشار را از روی بانک ها بردارد.

 

اگــر قرار باشــد که دولت تولیــد را افزایش دهد یکی از منابع تأمین مالی بانک ها هستند و رشد تولید از سیستم بانکی تحقق پیدا می کند.

 

از سوی دیگر روش دیگر برای رشد تولید مشارکت مردم در اقتصاد است چرا که بخشی از نقدینگی در اختیار مردم قــرار دارد، اگر مــردم همین نقدینگی وارد فعالیت های مولد کننــد، به طور قطــع نتیجه این روند کاهش تورم خواهد بود امروز مردم ایران نقش آنچنانی در اقتصاد کشورشــان ندارند و اقتصاد همچنان در دست دولتی ها است.

 

بنابراین نه منابع مردمی وارد اقتصاد می شود و نه منابع بانکی چراکه دولت برای کنترل نقدینگی جلوی منابع بانکی را گرفته است و منابع بانکی وارد بخش تولید نمی شود.

 

در این شرایط شــاهد رکودی در اقتصاد ایران هســتیم و سؤال این است که آیا این رکورد تورم را کاهش می دهد؟ شاید در کوتاه مدت تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کند اما در نهایت مردم این کاهش نرخ تورم را در ســفره خود احســاس نمی کنند.

 

مردم به قیمت کالای ضروری نگاه می کنند، وقتی هر یک کیلو گوشت به ۵۰۰ هزار تومان می رسد یعنی مشکلی در اقتصاد وجود دارد، همچنان فشــار تورمی بر روی اقتصاد ایران اســت به همین دلیل مردم باور نمی کنند که تورم کاهش پیدا کرده اســت.

 

در باره اینکه فاصله بین غنی و فقیر در این مدت کاهشی بوده باید توجه داشت در جامعه به همان میزان که افزایش قیمت و تــورم داریــم، به همان اندازه فاصله بین گروه های درآمدی افزایش پیدا می کند.

 

آقای خاندوزی در صورتی می تواند بگوید کــه این فاصله کاهش پیــدا کرده پیش از آن اقداماتی مانند افزایش تولید، کاهش تورم، حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر انجام شده باشد اما امروز می بینیم که حقوق بگیران در یک فشار شدید اقتصادی قرار گرفته اند.

 

من معتقدم فاصله بیــن غنی و فقیر همچنــان باقی مانده و راهکار کاهش این فاصله به کارگیری روش های دیگری اســت.

 

در حال حاضر در جامعه یک طبقه خاصی به طور مســتمر ارزش دارایی و اموالشــان افزایش پیدا می کند و وقتی ارزش هر متر خانه در برخی از مناطق به ۳۰۰ میلیون می رسد، دهک غنی ثروتمندتر می شود و فقرا همچنان در آرزوی خانه دار شدن هستند.

منبع خبر: روزنامه نقش اقتصاد - 8 شهریور 1402

دیدگاه کاربران