4 دلیل عمده ناترازی بانک ها

دولت چقدر به نظام بانکی بدهی دارد؟  

 

 

 

یکی از بخش های اصلی همایش بانکداری امسال مربوط به موضوع مهم ناترازی بانک ها بود.

 

 

 

 

در حالی که فرزین دولت را عامل ناترازی خواند که در مقابل خاندوزی فقدان نظارت را علت اصلی این شرایط دانست.

 

در حالی که سلطه دولت بر بانک ها صدای فرزین- رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورده و به متهم ردیف اول ناترازی در شبکه بانکی بــدل شــده؛ مطالبات بانک ها از این نهــاد حالا دیگر به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

در شــرایطی همایش بانکداری اســلامی روز گذشته برگزار شد که فرزین در بخشــی از اظهارات خود به مســاله مهم ناترازی بانک ها اشاره کرد و همزمان دولت را عامل این ناترازی خواند.

 

بنا به گفته او، بیش از 88 درصد تأمین مالی کشور، توسط بانک ها انجام می شود، حتی بخش زیادی از تأمین مالی دولت نیز بردوش بانک هاســت و ناتــرازی دولــت، باعث ناترازی در بانک هــای دولتی و خصوصی می شود.

 

در این همایش، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد هم در باره ناترازی بانک ها مباحثی را مطرح کرد.

 

به اعتقاد او اما فقدان نهادهای نظارتی عامل ناترازی بانک هاست.

 

 

مهم ترین دلایل ناترازی بانک ها

 

مهم ترین دلایل ناترازی بانک ها از نگاه فرزین چیســت؟

 

  • به اعتقاد رئیس بانک مرکزی، تأمین مالی کشور عمدتا بر دوش بانک هاست که 88 درصد توسط بانک ها و 12 درصد توسط بورس و سرمایه گذاری خارجی انجام می شود و حتی تأمین مالی دولت هم توسط بانک ها انجام می شــود و فشــار زیادی بر منابع بانک ها در این زمینه وارد می شــود که یکی از عوامل ناترازی بانک ها همین فشــار در مورد تأمین مالی است.

 

فرزین در باره دلیل دوم نیز گفت:

 

  • یکی از مواردی که ناترازی بانک ها را امســال تشــدید کرد، مصوبه مجلس مبنی بر انتقال همه منابع دولت به بانک مرکزی بود که این منابع از بانک ها گرفته شــد و به ناتــرازی آن هــا اضافه کرد.

 

در این زمینــه حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان پول شــرکت های دولتی که در بانک ها بود، به بانک مرکزی منتقل کرد که این البته برای انضباط بخشی لازم است، اما ناترازی بانک ها را تشدید کرد.

 

مطالعه بیشتر: تکذیب اظهارات رییس کانون بازنشستگان از سوی تأمین اجتماعی/هیچ دارویی از پوشش بیمه خارج نشده است همچنین،

 

  • بخشی از ناترازی بانک ها، ناشی از کمبود کفایت سرمایه بانک هاست که اکثر بانک ها بر اساس استاندارد بازل 8 کار می کنند و تعدادی نیز با اســتانداردهای پایین تر فعالیت دارند و هیچ کدام از بانک ها به بازل 13 نرسیده اند و مشکل این است که سهامداران و موسسان بانک سرمایه لازم را برای کفایت سرمایه در نظر نگرفته اند و اگر سرمایه بانک ها تقویت شود، بخش مهمی از ناترازی بانک ها رفع خواهد شد.

 

  • به گفته فرزین، عده ای فکر می کنند تسهیلاتی که به صورت تکلیف بر دوش بانک ها گذاشــته شــده، به معنای هدایت اعتبار است، در حالی که اینگونه نیســت و این تســهیلات هم عاملی برای ناترازی بانک هاست.

 

با وجود اینکه سلطه دولت بر بانک ها با هدف تأمین کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی صدای رئیس بانک مرکزی را هم در آورده اما دولتمــردان زیر بار این گفته ها نمی روند و کماکان با اعلام ظاهــرا آمارهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشــور به دنبال باقی گذاشتن کارنامه خوب از فعالیت خود هستند.

منبع خبر: روزنامه نقش اقتصاد - 11 شهریور 1402

دیدگاه کاربران