هدف گذاری حجم تبادل تجاری ۳۰ میلیارد یورویی ایران و ترکیه

امیرعبداللهیان در نشست خبری با همتای ترکیه ای عنوان کرد:  

 

 

 

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: هدف گــذاری حجم تبادل تجاری میان تهران و آنکارا ۳۰ میلیارد دلار است و ما اکنون در میانه راه هستیم.

 

 

 

 

 

به گزارشی، حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشــورمان ظهر امروز و پس از دیــدار و گفت و گــو با همتای ترکیه ای خود، طی نشســت خبری مشــترک با هاکان فیدان وزیر خارجه جمهوری ترکیه به تشریح جزییات گفت و گوهای انجام و بیان دیدگاه های مشترک پرداخت.

 

امیرعبداللهیان در این نشست، گفت: ما گفت و گو های خوب و مفیدی را با وزیر محترم امور خارجه ترکیه در خصوص پیگیری توافقات دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در تهران داشتیم.

 

در خصوص همه ابعاد همکاری هــای دو جانبه گفت وگو هایی مفصل اما نتیجه بخش داشتیم.

 

قبل از هر چیز اجرای کامل برنامه جامع همکاری های تهران و آنکارا را مورد بررسی قرار دادیم.

 

هدف گذاری حجــم تبادل تجاری دو کشــور ۳۰ میلیارد یورو اســت و ما اکنون در میانه راه هســتیم.

 

اخیرا معاون اقتصادی وزارت خارجه سفری به آنکارا داشتند و توافقات خوبی بین دو هیات درخصوص تبادلات تجاری وجود داشت ما اتفاق نظر داریم بر بروزرســانی ســند تجارت ترجیحی، در حوزه ترانزیت مســیر های بین دو کشــور عامل رقابت بین دو کشور نیست.

 

معتقد هســتیم علاوه بر موضوعات متنوعی که در دســتورکار فی مابین وجود دارد، در موضوعات کنسولی را با توجه به رفت و آمد های پرحجم بین دو کشور داشته باشیم.

 

وی ضمن ابــراز خرســندی از برگزاری جلســه کمیته انتقال محکومان میان دو کشــور در آنــکارا، تصریح کــرد: امیدوارم شهروندان دو کشور در سفر های خود قوانین کشور مقصد را به درستی و دقت رعایت کنند.

 

در مســأله قفقاز معتقد هســتیم که زمان عبور از دوره تنش و درگیری به دوره صلح و آرامش رسیده است.

 

از گفت و گو ها میان باکو و ایروان استقبال می کنیم و همچنان تأکید می کنیم هرگونه تغییر ژئوپلیتیــک و قطع ارتباط میان ایران و همسایگان را نخواهیم پذیرفت.

 

در ادامه گفت و گوهای دیروز به مســائل منطقه پرداخته شــد از جمله نگرانی های ترکیه نسبت به مرز مشــترک و مبارزه با تروریسم که من شاهد ایده های ســازنده همتای خودم آقای هاکان فیدان در این موضوعات بودم و این اتفاق ارزشــمندی بود.

 

دو طرف اتفاق نظر داریم که با توجه به ابراز تمایل ریاض، نسبت به تشکیل نشســت ســه جانبه تهران، آنکارا و ریاض به منظور تمرکز بر توسعه سه کشور که این اقدام دنبال شود.

 

وزیر خارجه ترکیه گفت: افزایــش حجم مبادلات تجاری میان دو کشــور از جمله مهمترین محورهای مذاکــرات امروز بود، همچنین با توجــه به نزدیکی فرهنگی و تاریخی دو کشــور جا دارد که من از همدلی و همراهــی مردم ایران با مردم ترکیه بعد از حادثه زلزله اخیر قدردانی کنم.

 

هاکان فیدان وزیــر امور خارجه جمهوری ترکیه در نشســت خبری مشــترک با وزیر امور خارجه کشــورمان طی سخنانی گفت: قبلا در مسئولیت های مختلف به ایران سفر داشتم و این نخســتین بار اســت که بعنوان وزیر خارجه به ایران آمده ام.

 

از میهمان نوازی و تخصصی که آقای امیرعبداللهیان در کار خود دارند تشکر می کنم.

 

ملت های ترکیه و ایران ســال های طولانی اســت که در کنار یکدیگر زندگی می کنند و جا دارد که من از همدلی و همراهی مردم ایران با مردم ترکیه بعد از حادثه زلزله اخیر قدردانی کنم.

 

تمایل داریم همکاری های منطقه ای و دو جانبه را در چارچوب منافع دوجانبه افزایش دهیم.

 

در مبارزه با تروریســم، افزایش حجم تبــادل تجاری، مبارزه با پ.ک.ک و گام هایــی بــرای افزایش حجم تجــارت صحبت کردیم.

 

کشــاورزی، تجارت مرزی، دامداری و ظرفیت های لجستیک موقعیت و امکانات دو کشور با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم.

 

تمایــل داریم تمامــی این موضوعــات را در نشســت کمیته اقتصادی به صورت تفصیل مطرح و بررسی کنیم.

 

امروز عــلاوه بــر موضوعــات دو جانبه درخصــوص مباحث منطقه ای رایزنی داشــتیم، ترکیه و ایران دو کشــور قدرتمند منطقه هســتند که این قدرت مســئولیت هایی را برای ما به دنبال دارد، در همین راســتا درخصوص موضوعات ســوریه، لبنان، عراق، قفقاز جنوبی، یونان و اوکراین گفت و گو کردیم.

 

موضع ما این اســت که شــهروندان ســوری در ترکیــه را در سلامت و آرامش به کشــور خود بازگردانیم و سوریه زمینه این بازگردانی را فراهم کنند.

 

تمایل داریم که ســوریه با ما همکاری بیشــتری در برخورد و مواجهه را پ.ک.ک داشته باشد.

 

در خصوص موضوع اسـلام هراســی با بــرادر عزیــزم آقای امیرعبداللهیــان صحبــت کردیــم، چرا که می دانیــم گاهی این اقدامات به صــورت عمدی انجام می شــود تا زمینه ســاز اسلام هراسی شود.

 

عربســتان، ایران و ترکیه کشــورهای بزرگ و مسئولیت پذیر منطقه هستند و اینکه این کشــورها با یکدیگر در صلح و روابط نزدیک باشند اتفاق مهمی برای منطقه است.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 13 شهریور 1402

دیدگاه کاربران