ایران‌ از‌ سهمش‌ در‌ میدان‌ آرش‌ نمی‌گذرد

وزیر نفت: ورود به بخش زنجیره ارزش پتروشیمی تحریم ناپذیر است  

 

 

 

وزیر نفت با اشاره به مذاکرات وزارت امور خارجه در باره موضوع توسعه میدان آرش گفت: انتظار داریم مباحث مربوط به این میــدان را هم از طریــق مذاکره با طرف کویتی حــل و فصل کنیم؛ جمهوری اســلامی ایران از سهمش در میدان آرش نمی گذرد.

 

 

 

 

جواد اوجی، وزیر نفت در حاشــیه بازدید از هفدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پاست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه هایی مانند ایران پلاست سبب شده اســت تا در جریان تازه ترین دستاوردهای صنعت پلاستیک طی یکســال اخیر قرار بگیریم.

 

وی افزود: ایران پلاست تنها برگزاری یک نمایشگاه نیست، بلکه بحث ارائه توانمندی ها، تجهیزات و ادواتی که در این حوزه اتفاق می افتد، اســت.

 

این رویداد فرصتی مطلوب برای تولیدکنندگان است در جریان توانمندی یکدیگر در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و ... قرار گیرند.

 

وزیر نفت با اشــاره به دیپلماســی وزارت نفت در دولت سیزدهم گفت: جدای از ورود به موضوع پالایشگاه های فراسرزمینی، کار روی پتروشیمی های فراسرزمینی را هم با همت متخصصان و ســازندگان توانمند در کشــور آغــاز کرده ایم.

 

اوجــی در زمینه همکاری های وزارت نفت با روســیه، تصریح کرد: اکنــون ما قرارداد توســعه هفت میدان بزرگ نفتی را با شــرکت های بزرگ و توانمند روس داریم که فازهای نخســت بعضی از این میدان ها هم به تولید رسیده است؛ تفاهم نامه هایی هم در بخش بالادست و پایین دست با شرکت هایی از جمله گازپروم روسیه داریم که امیدواریم این تفاهم نامه ها به زودی به قرارداد تبدیل شود.

 

وی درباره تازه ترین اقدام های وزارت نفت برای توسعه میدان آرش، گفت: همان طور که پیش از این نیز گفته ایــم و وزارت امورخارجه هم پیش از این اعلام کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران از سهمی که در میــدان آرش دارد نخواهد گذشــت.

 

وزیر نفت ادامه داد: بــا مذاکراتی که از ســوی وزارت امور خارجه انجام شده، مانند دیگر میدان های مشترک که با همسایگان از مسیر مذاکره توســعه می دهیم، انتظار داریم مباحث مربوط به این میــدان را هم از طریــق مذاکره با طرف کویتی حل و فصل کنیم.

 

اوجی در باره تازه ترین اقدام ها درباره پتروشیمی میانکاله، یادآور شد: هر طرحی که در کشور مجوز ســازمان حفاظت محیط زیست را دریافت کرده باشد، عملیاتی می شود.

 

وی در باره صادرات میعانات گازی نیز تصریح کرد: فروش میعانات گازی یکی از دغدغه های این دولت در آغاز کار خود بود؛ متأســفانه در دولــت قبل نزدیک بــه 78 میلیون بشــکه میعانــات گازی روی آب داشتیم.

 

پیشنهادهایی هم در این ارتباط داده بودند که مکاتبات وزیر پیشین نفت به رئیس جمهوری پیشین و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم مبنی بر خرید 12 کشتی برای ذخیره میعانات گازی موجود است.

 

وزیر نفت ادامه داد: با آغاز به کار دولت سیزدهم و تاش جهادی در وزارت نفت بازارهای مطلوبی را در این بخش پیدا کردیم، هم مصارف میعانات گازی در کشور افزایش یافت و هم بازارهای بسیار مطلوبی در بخش صادرات پیدا کردیم.

 

اوجی، تولید میعانات گازی ایــران را نزدیک به 700 تا 750  هزار بشــکه در روز اعلام کرد و گفت: ما در بحث میعانات گازی جدای از اینکه هیچ بشــکه ای روی آب نداریم، تعهدها و مصارفی هم کــه در این بخش داریم بیش از تولیدمان است.

 

وی در باره برنامه دولت در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تصریح کرد: در دو دهه گذشــته توجهی از ســوی دولت ها به خصوص در بخش زنجیره ارزش به ویژه در بخش پتروشــیمی انجام نشــده بود و بیشتر سرمایه گذاری روی تولید مواد پایه یا صنایع مادر پتروشیمی انجام شده بود، اما در این دولت خوشبختانه طرح های زیادی را شناسایی کرده و مطالعات آن را انجام داده اند و عملیات اجرایی بعضی از این طرح ها نیز بیشتر از سوی بخش خصوصی آغاز شده است.

 

وزیر نفت با بیان اینکه بنا داریم تا پایان دولت سیزدهم تا جایی که امکان دارد وارد زنجیره ارزش شویم زیرا ورود به بخش زنجیره ارزش تحریم ناپذیر اســت، گفت: ورود در این بخش ها ارزآوری خوب، اشــتغالزایی، جلوگیری از خام فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی را به همــراه دارد.

 

اوجی با بیان اینکه با وجود تحریم ها بیش از 212 شــرکت خارجی در این نمایشگاه شــرکت کرده اند، افزود: دیگر آرام آرام تحریم ها برای صنعت نفــت وگاز ایران بی معنی و بی اثر می شــود.

 

ما به همت 10 هزار متخصصی که در صنعت نفت داریم توانسته ایم به دســتاوردهای خوبی در این بخش دســت یابیم.

 

در بحث صادرات هم هر جایی که اراده کنیــم، صادرات را انجام می دهیم.

 

وی با اشــاره به رشد خوب تولید نیز گفت: رشــد گروه اقتصادی نفت و گاز بر اساس اطاعات بانک مرکزی، در 1400 و 1401 بیش از 10 درصد بوده اســت که حاکی از بالاترین رشد اقتصادی نسبت به دیگر گروه های اقتصادی بوده، علت هم مشخص اســت زیرا تولید نفت و گاز و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی افزایش یافته است.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 27 شهریور 1402

دیدگاه کاربران