تاب آوری اقتصاد ایران

معاون بانک مرکزی:  

 

 

 

با اشــاره به رشــد متوازن بخش های مختلف اقتصــادی ایران و افزایش تــاب آوری اقتصاد کشــورمان در برابر شــوک های اخیر جهانی گفت: «وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است».

 

 

 

 

به گزارش ایسنا، محمد شیریجیان طی سخنانی در نشست معاونین و مدیران بانک های مرکزی کشــورهای حوزه خاورمیانه و آســیای مرکــزی صنــدوق بین المللی پول (MENAP) با اشــاره به تلاش بسیاری از کشورها برای کاهش تورم با ابزارها و سیاست های مختلف پولی اظهار کرد: «روند قابل توجه کاهش تورم در شــاخص قیمت مصرف کننده (CPI)  و شــاخص قیمت تولید کننده  (PPI)در ایران نیز آغاز شده است».

 

معــاون اقتصادی بانک مرکــزی تصریح کرد: »در ماه های اخیر و با تثبیت ارزش ریال، فشــارهای تورمی تا حدودی تعدیل شده است.

 

با این وجود، سیاســت های تنظیمی بانک مرکزی برای اطمینان از روند کاهش تورم به ســطوح مناســب و هدف گذاری شده، به ویژه بــه دلیل افزایش تقاضا و رونق فعالیت های داخلی، همچنان پابرجا خواهد ماند.

 

شیریجیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: »وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود شــوک های اخیر جهانی، نســبت به قبل بهبود یافته است و فعالیت های اقتصادی در مسیر رونق قرار دارد بطوریکه تولید ناخالص داخلی حقیقی در ســال 2022 ،به میزان چهار درصد رشد کرد و نرخ رشد آن در سه ماهه اول و دوم سال 2023 به ترتیب به 5.3 و 6.2 درصد افزایش یافت.

 

علاوه بر این، تحقق رشــد در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت متوازن بوده است.

 

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین خاطرنشــان کرد: با وجود بهبود قوی اقتصــادی، در مواجهه با مخاطرات اقتصادی نیز برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است و بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی، ریسک های ثبات مالی ناشی از آسیب پذیری های سیستم را به دقت رصد می کند.

 

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مدیریت جریان ســرمایه(CFM)  برای تعدیــل کاهش نرخ ارز و حفاظت از سیســتم مالی را به اجرا گذاشــته است.

 

همچنین این بانک نظارت خود بر شبکه بانکی را تقویت کرده و اصلاح بانک ها با هدف تحقق میزان استاندارد شــاخص های مالی استاندارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 26 مهر 1402

دیدگاه کاربران