پاسخ مثبت بازمعماری تجارت انرژی

نماینده ســابق ایران در اوپک گفت:  

 

 

 

سیاست دولت ســیزدهم در حوزه بازمعماری تجارت انرژی با وجود تحریم ها جواب داده و همین موضوع نیز موجب رشد اقتصادی کشور شده است.

 

 

 

 

 

محمد خطیبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رشد هشت درصدی اقتصاد کشــور در بهار امسال و تاثیر صنعت نفت و گاز برروی ایــن مهم، اظهار کرد: یکی از مهم ترین موفقیت های دولت رشــد صادرات نفت بوده، طی این مدت شاهد توسعه صادرات و افزایش تولید نفــت بوده ایــم، تاجایی که تولید بــه مقادیر قبل تحریم نزدیک شــده و می تــوان اعلام کرد که تحریم ها بی اثر شده اســت.

 

وی با بیان اینکه علاوه بر این صادرات غیر نفتی در ایران نیز رشد کرده است، گفت: صادرات یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی اســت، هرچه میزان صادرات افزایش یابد، بیشــتر شاهد توسعه و رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این رشد ادامه خواهد داشت.

 

به گفته نماینده سابق ایران در اوپک، تمرکز بر بازارســازی جدید و ایجــاد تقاضای جدید در بازار با تکیــه بر فعال کردن ظرفیت مســتهلک شده پالایشــگاهی در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقا و همچنین آمریکای جنوبــی و همچنین حرکت به سمت تنوع مبادی صادراتی از طریق بازاریابی نوین در زمینه مینی ریفاینری ها شــرق آســیا، سیاست مثبت دولت در این حوزه بوده اســت، اظهار کرد: اگر به بازارهای سنتی اکتفا می شد، نمی توانستیم چنین اتفاقاتی را رقم بزنیم.

 

وی با بیان اینکه ابتکارهایی به خرج داده شــد و در پالایشگاه هایی که فعالیت آن ها کم است و یا به طور کامل فعالیت ندارند، وزارت نفت وارد شــده و با اقداماتی که صورت گرفت، توانســت اتفاقات خوبی را رقم بزند، تاجایی که درخواست های متعدد دیگری برای این موضوع دارد، گفت: سیاست بازارســازی به جــای بازاریابی توانســت خوب رقم بخورد البته دیپلماســی که وجود داشت نیز به این موضوع کمک کرد، دیپلماســی نگاه شرق باعث شد قراردادهای متعددی با چیــن منعقد کنیم و همین موضوع به نفع ایران شــد.

 

وی افزود: تمرکز بر تجارت گاز طبیعی، علاوه بر پیگیــری همکاری های گازی با کشورهای شــمالی نیز در تحقق این مساله نقش داشــته و دولت توانسته ســاز و کاری را در صنعت نفت رقم بزند که ماحصل آن تحقق رشــد اقتصادی در کشور بوده است.

 

نماینده ســابق ایران در اوپک با اشاره به توسعه ظرفیت برداشــت و استخراج نفت و گاز در کشور، گفت: ایران با سرمایه گذاری مســتقیم بر توســعه میادیــن گازی و همچنین تعیین تکلیف قراردادی کاهش اتــلاف گاز در خطوط لولــه و همچنین جلوگیری از هدررفــت گاز فلر، در زمینه توســعه صادرات گاز نیــز قدم های بسیار خوبی برداشته و توانسته است صادرات گاز خود بــه ترکیه و عراق، دو مشتری نیازمند گاز ایران را بیش از ۵۰ درصد نسبت به زمان روی کار آمدن دولت ســیزدهم رشــد دهد.

 

به گفته خطیبی دولت سیزدهم به دنبال توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و افزایش ظرفیــت ۶ میلیارد مترمکعــب تولید گاز ایران در ســال، می تواند میزان صادرات فعلی خود را ۳۵ درصد نیز رشد دهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 13 آبان 1402

دیدگاه کاربران