آخرین وضعیت تجارت دو کشور

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل:  

 

 

 

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و برزیل در تشریح آخرین وضعیت تجــارت دو کشــور ارزش صادرات برزیل بــه ایران را حــدود ۸ میلیارد دلار اعلام کــرد، در حالی بــه گفته او ارزش صادرات ایــران به برزیل به حدود یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دلار می رسد که بخش اعظم این رقم را محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد.

 

 

 

 

فخرالدیــن عامریان، رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و برزیل، در گفت وگــو با ایلنا ارزش کل تجارت بین دو کشــور را حدود ۹ میلیارد دلار برآورد کرد و در توضیح جزئیات بیشــتر از ارزش تجارت طرفین گفت: ســالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار کالا از برزیل به ایران وارد می شــود، واردات برزیل به ایران شــامل کالاهای اساســی مانند ذرت دامی، دانه ســویا، کنجاله سویا، روغن خوراکی، شکر و گوشت است.

 

وی افزود: در مقابل ایران ســالانه حدود یــک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به برزیل صادر می کند، از این رقم حدود ۲۰۰ میلیون دلار محصولات غیرپتروشــیمی و حدود یک میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به ویژه اوره است.

 

عامریان در ادامه از تداوم جریان تهاتر کالا بین دو کشــور گفت و خبر داد که در آینده نزدیک یک هیات تجاری ایرانی متشکل از فعالان بخش خصوصی با همکاری سازمان توسعه تجارت به برزیل خواهند رفت.

 

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و برزیــل همچنین از عزم ایران برای ایجاد بانک مشــترک با برزیل خبــر داد و گفت: در تلاش هســتیم با ارتباط گیری با دو بانک برزیلی و ایجاد بانک مشــترک بین ایران و برزیل مبادلات تجاری با این کشور را به صورت مســتقیم انجام دهیم، نتیجه این امــر در آینده اعلام خواهد شد.

 

وی تصریح کــرد: در حال حاضر مبــادلات اقتصادی طرفین با دلار و یورو صورت می گیرد.

 

عامریــان دلیل حضــور کم رنگ ایــران در بــازار برزیل در مقایســه با حجم صادرات محصولات برزیلی بــه بازار ایران را به این شــرح توضیح داد: تجار ایرانی شــناخت زیادی از بازار برزیل ندارند، مسافت ایران با برزیل زیاد است و تجارت با آن نیاز به زیرســاخت های حمــل و نقلــی دارد، در حال حاضر کشــتی های ایرانی به طور مســتقیم به مقصد برزیل نمی روند.

 

وی افزود: ایرانی ها همچنین در انتقالات مالی با برزیل مشــکل دارند، همان مشــکلی که به دلیل تحریم ها در تجارت ایرانی ها با دیگر کشــورهای جهان نیــز وجــود دارد، بنابراین ترجیح تاجران ایرانی این اســت که به منظور تسهیل جریان تجارت با کشورهای همسایه کار کنند.

 

رئیس اتاق ایران و برزیل خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها اقلامی که از برزیل به ایران وارد می شود مواد غذایی هستند که شامل تحریم نمی شــود، اما ایرانی ها بیشــتر محصولات پتروشیمی می فرستند که مشمول تحریم هستند.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 21 آبان 1402

دیدگاه کاربران