اما و اگرها نقش سازمان اکو

رئیـس اتـاق ایـران و عـراق:  

 

 

 

 

یحیـی آل اسـحاق – رئیـس اتـاق ایـران و عـراق سـازمان اکو یـک سـازمان اقتصـادی اسـت کـه می توانـد بـر روی اقتصـاد ایـران تاثیـر قطعـا بگـذارد.

 

 

 

 

 

ایـن سـازمان، یـک سـازمان قدیمـی اسـت که از سـال 1984 بین سه کشـور ایران، ترکیه و پاکسـتان تاسیس شـده است و اکنون حـدود 40 سـال قدمـت دارد.

 

البته اکـو به این سـه کشـور محـدود نشـد و در سـال 1372 کشـورهای افغانسـتان، جمهـوری آذربایجـان، قزاقستان، ترکمنسـتان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکسـتان نیـز بـه سـازمان اکو پیوسـتند.

 

سـازمان اکـو در صورتـی کـه درسـت مدیریت و ارزش گـذاری شـود، می توانـد نقـش جدی و مهمی در رابطه با توسعه روابط بین کشورهای عضو داشـته باشـد.

 

در برخورد جدیـدی که در اجـلاس تاشـکند، پایتخـت ازبکسـتان، بـا این سـازمان شـد به نظـر میرسـد تصمیم بـر این اسـت کـه سـازمان اکـو مقـداری فعالتـر عمل کنـد.

 

ایـن مسـئله در زمینـه روابـط اقتصادی کشـورهایی کـه در آن عضـو هسـتند اهمیت دارد کـه بتواننـد به صـورت مکمل بـا یکدیگر تعامل کنند.

 

بهتر اسـت روابط بین کشـورهای اکـو از لحاظ اسـتراتژیک گسـترش پیـدا کند.

 

ایـن کشـورها مـی تواننـد خیلـی از نیازهـای اقتصادی یکدیگـر را مرتفع کنند و مزیت های اقتصـادی ایـن کشـورها، می توانند بـه صورت مکمل با هم در نظر گرفته شـوند.

 

واقعیت این اسـت کـه تاثیرگـذاری اکو بـه عزم مسـئولان کشـورهای عضـو آن بسـتگی دارد.

 

بـا توجـه بـه فضـای عمومی منطقـه ای و اینکه مسـائل منطقـه ا ی چـه در حـوزه هـای تئوریـک و چـه در حـوزه هـای عملی، جـزو اولویـت های تصمیـم گیـری دولتهـا هسـت، پیمـان هـای منطقه ای می توانند آثاری مناسـب تری نسبت به گذشـته داشته باشـند.

 

امروزه رویکرد روابط بیـن الملل در حوزه اقتصاد بیشـتر روی پیمان هـای منطقـه ای اسـت و اکـو بـا توجـه بـه موقعیـت ژئوپلیتیکی کـه در این منطقـه دارد، می تواند یکـی از آن پیمان های منطقه ای خوب باشـد.

 

در گذشته مسئولین امر و سیاستگذاران روابـط بیـن الملـل کشـورها، خیلـی بـه اکـو اهمیـت ندادنـد و بـا کشـورهای دیگـری بـه احتیاجات خود سـامان دادند.

 

در واقع سـازمان اکو و اسـتفاده از پیمان های منطقه ای، خیلی بـرای کشـورهای منطقـه ای بـه عنـوان مبنـا قـرار نگرفـت.

 

بـه نظر می رسـد در حـال حاضر کشـورهای عضـو اکـو به ایـن نتیجه رسـیدند کـه مـی تواننـد از لحاظ اقتصـادی کمک حال هم باشـند.

منبع خبر: روزنامه جهان اقتصاد - 23 آبان 1402

دیدگاه کاربران