حمایت مالی دولت از بورس؛ آری یا خیر؟

مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه مطرح کرد؛  

 

 

 

بحث شاخص سازی در بورس را قبول ندارم و یکی از مشــکلات بــازار بحث عدم شفافیت است.

 

 

 

 

قادر معصومی خانقاه مدیرعامل صندوق توســعه بازار ســرمایه و دورواری کارشــناس بــازار ســرمایه در خصوص حمایت از بازار ســرمایه نکاتی را مطرح کردند.

 

 

دورواری کارشــناس بازار سرمایه گفت: در بازار ســرمایه دارایی مالــی خرید و فروش می شــود و فعالان بازار با توجه به تحلیل ها اقدام بــه خریــد و واریز نقدینگی بــه بازار می کنند که می تواند این نقدینگی به رشــد تولید کمک کنــد و تمام موارد بر اســاس عرضه و تقاضا اســت هر عامل خارجی وارد این سیســتم شــود می تواند این چرخه را دچار اختلال کند.

 

او افزود: بــازار از ابتدای امســال حدود 6 درصد رشد کرده، اما پرتفو سهامداران تا حدود 40 درصد در زیان است، دولت به عنوان عامل بیرونــی نباید در بازار سرمایه دخالت کند.

 

دولت باید اقتصاد را به سمت پیش بینی پذیری هدایت کند به طور کل مخالف هرگونه دخالت در بازار سرمایه هستم.

 

نوسان جزئی از بازار سرمایه است.

 

 

در ادامه معصومی می گوید: ســاختار بازار ســرمایه متشــکل از عرضه و تقاضا است، ولی باید ســاختار بازار ســرمایه خودمان و شــکل ارائه عرضه ها و تقاضا ها را ببینیم به ســبب دامنه نوســان، حجم مبنا و ... سهام گاهی اوقات به قیمت معامله نمی شــود این موضوعات می تواند بــازار را از تعادل خارح کنــد، صندوق ها به عنوان یــک حمایت گر هستند در کشــور هایی مثل چین و تایلند هم صندوق های مشــابه داریم.

 

اگر بازار ما کارا بود و بلوغ کامل داشــت بلــه دیگر نیاز به صندوق ها نبــود.

 

دورواری اظهار کرد: در بورس نهاد های مالی زیــادی داریم دارایی تحت مدیریــت این نهاد هــا چیزی حدود 670 همت است، قطعا این نهادها دارای مدیر تحلیل و ... هســتند، دولت باید چــاره کار را جای دیگر ببرد، در ســال 1402 بازار دو بار از دولت ضربه بدی خــورد، یکی در خصوص مصوبه پتروشــیمی ها که سازمان بورس به عنوان متولی می توانســت خیلی بهتر عمل کند.

 

اقدام دیگر بحث شــاخص سازی است که نباید رخ دهد.

 

همچنین معصومی می گوید: به عنوان مدیر صندوق اصلا بحث شــاخص سازی را قبول نداریــم، در واحد ما تحلیلــی صورت گرفت که مطرح می کند 30 شرکت بزرگ ما وقتی شــاخص بالا می رود رشــد کمتری دارند و در ریزش هم به این شــکل است.

 

قبول دارم سهامداران تحت فشار هســتند، ولی ما هم به منبع بدون پایان وصل نیســتیم، دولت با تصمیماتی که اخذ می کند حتی صندوق ها هــم نمی توانــد آن را جمع کند، چــرا نرخ خوراک پالایشــی را مشخص می کنیم یک دوره تنفس در نظر گرفته نمی شود؟

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 8 بهمن 1402

دیدگاه کاربران