دولت مکلف به ارتقای مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی شد

بر اساس مصوبه مجلس، دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.  

 

بند الحاقی پایانی، به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در خصوص برنامه پنج ساله هفتم دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامی هیأت مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت اعلام نماید.

 

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد الحاقی زیر را به مصوبات خود اضافه کردند: مــاده الحاقــی ۳۶، در اجــرای بنــد (۱۰) سیاســت های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارتقای ساختار اداره و مدیریــت مناطق آزاد تجــاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اقدام قانونی به عمل آورد.

 

مــاده الحاقــی ۳۷ ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری ســایر دستگاه های ذی ربط تا پایان ســال دوم برنامه نســبت به تدوین ســند جامع پیشــرفت و تحول آموزش های غیررسمی و مهارتی بر مبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشــاغل آینده اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ماده الحاقی ۳۸ ،در اجرای بند ۲۰ سیاست های کلی پنج ساله برنامه هفتم، دولت با رعایت مصوبات شــورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و همکاری دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شــاخص های علمی، آموزشــی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر و روش تأمین منابع و تحقق آنها اقدامات قانونی به عمل آورد:

 

 ۱ .تدوین و بازنگری برنامه های درسی

 

۲ .تولید محتوای آموزشی

 

۳ .ارتقا ســهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور

 

۴ .تولید نظریات بومی

 

۵ .پیوست نگاری شغلی

 

۶ .برنامــه تأمیــن بورســیه داخــل بــرای استعدادهای درخشان

 

۷ .برنامه تأمین نیروی انســانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

 

 

بند الحاقی پایانی، به منظور تأمین نظر هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در خصوص برنامه پنج ســاله هفتم دولت مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد اعلامــی هیأت مذکور اقدام قانونی به عمل آورد.

 

ســازمان مکلف است گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت اعلام نماید.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 10 بهمن 1402

دیدگاه کاربران