ایستگاه پایانیِ انحلال موسسه اعتباری نور

گزارش بانک مرکزی روز گذشته:  

 

 

مؤسســات مالی ناتراز مشــکلی انکارناپذیر در ساختار مالی کشور به شــمار می آید و از همین روست که گاه و بی گاه شاهد انحلال برخی از مؤسسات بوده و هستیم.

 

در آخرین پرده، روز گذشته مؤسسه اعتباری نور هم به طور کامل منحل شد.

 

 

 

 

آذرماه امسال بود که اعلام شد در راستای اصلاح نظام بانکی کشور، نســبت به انتقال ســپرده ها، داراییها، تســهیلات، کارکنان و شعب این مؤسســه به بانک ملی ایران اقدام خواهد شد و حال با سپری شدن 2 ماه از آغاز این فرایند، انحلال قطعی آن اعلام گردید.

 

انتقال سپرده ها به بانک ملی از آن جایی که انحلال چنین مؤسساتی، همواره خاطره مالباختگان را نزد مردم ایجاد می کند، در همان مقطع، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عنوان کرده بود: از سال ها قبل، فلان مؤسسه مالی در کشور سال های سال ناتراز بوده است و برخی دوستان می گفتند باید هرچه زودتر منحل شود.

 

دوره های قبلی گذشــت و تصمیمی گرفته نشــد، اما در دولت جدید به ســرعت با این مؤسسه ها برخورد شد، اما متاسفانه تصویری که در بیرون شکل گرفته این است که هزینه ای از جیب مردم خارج شده و انگار مثال بانک ملی هم اکنون زیان کرده است.

 

خاندوزی در واکنش به اظهار نگرانی سپرده گذاران تأکید کرده بود: انحلال موسسه نور و انتقال سپرده ها به بانک ملی بدون انتقال زیان واقعی به مردم، دولت و بانک ملی انجام خواهد شد.

 

دقیقا متناظر عددی که از سپرده های موسسه نور مورد پشتیبانی بانک ملی قرار خواهد گرفت، دارایی های نقدشونده و نه دارایی های راکد و منجمد و ناسالم به حساب بانک ملی ایران منتقل شده است.

 

بانک ملی می تواند در ماه های آینده از طریق نقد کردن این دارایی ها تمام پشتیبانی خود را از موسسه نور انجام دهد؛ بانک مرکزی مکلف شده است یک خط اعتباری ویژه برای حمایت بانک ملی در نظر بگیرد.

 

 

گزارش بانک مرکزی روز گذشته، بانک مرکزی در همین خصوص گزارشی صادر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور 11 آذر ماه 1402 نسبت به انتقال سپرده ها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام کرد و در کمترین زمان؛ این فرآیند با موفقیت به اتمام رسید.

 

بر اساس این گزارش، در راستای انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی کشور و به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی ایران، بر اســاس مصوبات شــورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه)، شــورای پول و اعتبار و کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، وضعیت مؤسسه اعتباری غیربانکی نور تعیین تکلیف گردید و در همین راستا شعب و سپرده ها و بخشی از دارایی های مؤسسه اعتباری غیربانکی نور (متناظر با سپرده های انتقالی) به بانک ملی ایران منتقل شــده اســت.

 

شــایان ذکر است هدف بانک مرکزی در تدوین برنامه ساماندهی مؤسسه مذکور این بود که این فرآیند در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین مسایل مربوطه به سرانجام مطلوب برسد.

 

در این راستا و به منظور اطلاع رسانی شفاف به آحاد جامعه، به ویژه ذینفعان اصلی مؤسسه اعتباری مزبور (سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان)، موارد زیر را به استحضار می رساند؛ در چارچوب مصوبات یاد شــده و اختیارات بالادســتی اعطایی به بانک مرکزی، مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری غیربانکی نور در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی برگزار و بر اساس تصمیم اعضاء محترم مجمع عمومی یاد شده، مؤسسه مزبور منحل گردیده و هیأت تصفیه مؤسسه یاد شده توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرایند تصفیه مؤسسه آغاز شده است.

 

در پایان، خاطر نشــان می ســازد، این فرآیند به عنوان گامی مهم در راســتای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب گردیده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفا از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیگیری نمایند.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 16 بهمن 1402

دیدگاه کاربران