بهره برداری رسمی از میادین نفتی سپهر و جفیر به ارزش 2.8 میلیارد دلار

معاون وزیر نفت خبر داد:  

 

 

مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایران از بهره برداری رســمی از میادین ســپهر و جفیر به زودی خبر داد و گفت: این پروژه ملی به ارزش 2.8 میلیارد دلار با تولید روزانه 50 هزار بشکه نفت به بهره برداری می رسد.

 

 

 

 

 

محســن خجسته مهر با اعلام اینکه بهره برداری رسمی از میادین سپهر و جفیر به زودی آغاز می شــود، اظهار کرد: ایــن پروژه ملی در قراردادی بــه ارزش 2.8 میلیارد دلار با تولیــد روزانه 50 هزار بشکه نفت سبک صادراتی به بهره برداری می رسد.

 

وی با بیان اینکــه در این طــرح ملی به ســاخت داخل توجه ویژه ای شــده اســت، افزود: در این طرح با توجه به فشار بالای مخزن نفتی، استفاده از تجهیزات سرچاهی معمول امکان پذیر نبود و از همین رو در جریان توســعه بومی ســازی تجهیزات تکمیل چاه با فشار 10 هزار پی اس آی به انجام رسید.

 

معاون وزیر نفت تصریح کرد: نصب، اجرا و تکمیل 51 کیلومتر خط لولــه جریانی نفت و احــداث بیــش از 32 کیلومتر جاده دسترسی و معابر از دیگر اقدام هایی است که در توسعه میادین سپهر و جفیر به انجام رسیده است.

 

بر اســاس این گزارش، میادین نفتی ســپهر و جفیر در منطقه غرب کارون در جنوب غربی شــهر اهواز واقع شــده است.

 

خجسته مهر گفت: از تلاش همکارانم در شــرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توســعه نفت و شرکت پیمانکار برای توســعه این طرح که نماد مهمی از تبلور ســاخت داخل است قدردانی می کنم.

 

این قرارداد 20 ســاله که با هدف تولید نفــت از یکی از عمیق ترین و پرفشــارترین لایه های نفتی ایران امضا شده است، نخستین قرارداد از قراردادهای جدید نفتی بود کــه به تولید نفت منجر شده اســت.

 

تعداد چاه ها تا انتهای طرح 135 حلقه چاه خواهد بود که روزانه 110 هزار بشــکه نفت در پایان اجرای قرارداد از میادین سپهر و جفیر تولید می شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 19 اسفند 1402

دیدگاه کاربران