توانمندی گازی ایران روی ریل توسعه

ایران آماده صدور خدمات فنی و مهندسی در صنعت گاز است  

 

 

مدت زمانی است که در حوزه های مختلف بــه کشــورهای همســایه صــادرات خدمات فنــی و مهندســی صورت می گیــرد، روزهای گذشــته وزیــر نفــت در هفتمیــن نشســت ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز )جی ئی ســی اف) در الجزایــر بــا دیامانتینــو آزودو، وزیــر نفــت آنگــولا دیــدار کــرد و در ایــن دیــدار از امــکان صــدور خدمــات فنــی مهندســی بــه ایــن کشــور خبــر داد.

 

 

 

 

 

بــه گفتــه اوجــی بیــش از 93 درصــد ســوخت نیروگاه های ایران گاز طبیعی اســت، هدف ما جذب سرمایه از منابع داخلی و خارجی است، ضمن اینکه در خشکی و دریا ذخایر مطلوبی داریم و با قدرت و توانمندی کافی به دنبال توســعه آنها هســتیم، همچنین در صنایع پایین دســتی هم خودکفا شده ایم.

 

همچنین صاحب دانش فنی و صادرکننده کاتالایســت هســتیم و قابلیت توســعه آن به همه کشورهای دوستدار فراهم شده است.

 

در ایــن دیــدار توانمندی های ایران و آنگولا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطرح و قرار شد گروه های کارشناسی روی ظرفیت های موجود برای همکاری به ویژه در باره صادرات خدمات فنی و مهندسی و مسائل مورد نیاز آنگولا در صنایع پتروشیمی و سی ان جی کار کنند و در عین حال بازدیدهایی از دو کشور بــرای بررســی ظرفیت های همــکاری انجام شــود.

 

البته جــواد اوجــی وزیر نفــت ایران در دیــدار بــا جورابیــک میــرزا محمــود اف، وزیر انرژی ازبکســتان با تشــریح توانمندی های صنعــت نفــت ایــران اذعــان کــرد هم اکنون این صنعت خودکفاست و همه میدان های نفــت و گاز ایــران از ســوی شــرکت های دانش بنیان توسعه می یابد.

 

وی با اشاره به فناوری های پیشرفته به کاررفته در صنعت نفــت و گاز کشــور ادامــه داد: هم ا کنــون مهندسان ایرانی بدون حضور کارشناسان و مستشاران خارجی در عمق 6 هزار متری زمین چاه های نفت و گاز را حفاری می کنند.

 

وزیر نفت با اشاره به اینکه صنعت نفت ایران با وجود تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریــکا بــه خودکفایی کامل رســیده اســت، اظهار کرد: ما هم ا کنون با بیش از 40 کشــور دنیا در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی همکاری داریم.

 

درخواســت وزیــر انرژی ازبکســتان از ایران البته موضوع به همین جا ختم نمی شــود و وزیر انرژی ازبکستان هم در ادامه هدف از دیــدار بــا وزیــر نفــت ایــران را پیگیــری اجرای توافق های امضاشــده بین شــوکت میرضیایف و ســیدابراهیم رئیسی، رؤسای جمهــوری دو کشــور اعــلام کــرد و گفــت: رئیس جمهــوری ازبکســتان و دولــت وی تأ کید ویژه ای بر توسعه روابط با کشور ایران به ویــژه صنعــت نفــت آن دارد.

 

وی بــا بیــان اینکه مســئولان ازبکســتان اطلاع کاملی از توان بالای شرکت های ایرانی در ا کتشاف، اســتخراج، انتقــال و پالایــش نفــت و گاز دارند، اظهار کرد: بنده در نمایشــگاه های بین المللی انرژی شاهد توانمندی ایرانیان در ســاخت ابــزارآلات و دســتگاه های فوق پیشــرفته صنعــت نفــت و گاز بــوده ام.

 

وزیر انرژی ازبکســتان، ادامه داد: از وزارت نفت ایران درخواست داریم تجربه و دانش فنــی خــود در ایــن زمینه هــا با صنعت نفت ازبکستان به اشترا ک بگذارد.

 

میرزا محمود اف تصریــح کــرد: بــا توجه به بهبود شــرایط اقتصــادی در ازبکســتان مصــرف گاز و فرآورده های نفتی به شــدت افزایش یافته است، از این رو یکی از حوزه های همکاری بــا صنعــت نفــت ایــران می توانــد در زمینــه ســاخت پالایشــگاه نفــت و گاز و توســعه میدان های گازی متمرکز باشد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی اسکناس - 20 اسفند 1402

دیدگاه کاربران