ورشکستگی روز افزون بازرگانان

بخشنامه بانک مرکزی باعث تشدید تراز منفی تجاری ایران می شود:  

 

 

بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرده اســت که باید در ســال آینده فعالان اقتصــادی ارز صادراتی خود را حتما به کشــور بازگردانده و تحویل بانک مرکزی دهند؛ در صورتی که صادرکنندگان نیاز به واردات کالا و مواد اولیه داشــته باشند، پس از تحویل ارز به بانک مرکزی برای مصارف ارزی خود باید درخواست تخصیص به این مرجع ارائه دهند.

 

 

 

 

 

نرخ ارز تحویلی به بانک مرکزی هم نیمایی خواهد بود.این بخشــنامه به اعتقاد فعــالان اقتصادی می تواند مشــکلات عدیده ای برای آنها در سال آینده فراهم کند.

 

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر درست عمل شود، هیچ مشــکلی به وجود نمی آید ولی با توجه به ذهنیتی که ما از دوســتان بانک مرکزی داریم، قطعا اشکالاتی ایجاد می شــود.

 

وی افزود: چنین تصمیمی در همه زمینه ها تاثیر منفی خواهد داشــت و ناترازی تجارت خارجی ایران را که متاسفانه در 11 ماه به 14 میلیارد دلار رســید، به شــدت و به سرعت به سمت منفی تر شدن، ســوق می دهد.

 

جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اینکه ارز باید به کشــور برگردد، کاملا صحیح است و در همه جای دنیا هم صادرکنندگان ارز صادراتی را به کشــور مبدا بر می گردانند.

 

منتهی این ارز با ارزش ترین ارز ممکن اســت.

 

یعنی شما انفال نمی فروشید که ارز بگیرید یا از زیر زمین نفت اســتخراج نمی کنید بلکه بر مبنای یک مزیت نســبی که داریــد و همتی که روی تولید انجام می دهید، صاحب ارزی می شوید که فوق العاده با ارزش اســت و باید بالاترین قیمت را داشته باشد.

 

وی ادامه داد: وقتی این ارز را به بالاترین قیمت ارائه دادید، معتقد هســتم که نه تنها ارزی از کشور خارج نمی شود بلکه ســرمایه گذاری هم توسط صادرات در داخل کشور انجام می شــود.

 

نفر گفت: اکنون خیلی افراد پولشــان را در ترکیــه، قبرس، یونــان و دبی ســرمایه گذاری کــرده و ملک خریــداری می کنند.

 

ایرانیان خارج از کشور سرمایه های هنگفتی دارند که اگر ارز صادراتی کمی با ارزش شــده و حتی گران تر از بازار آزاد خریداری شود، این افراد حاضرند ارزشان را توســط صادرکنندگان به کشــور وارد کرده و در مملکت خودشــان ملک خریــداری کنند.

 

وی اضافه کرد: ولی وقتی شــما ارز صادراتی را ارزان تر از قیمت واقعی بخرید، افراد در جاهای دیگر ســرمایه گذاری انجام می دهند.

 

دبیرکل کنفدراســیون صادرات ایران در باره تبعات بازگرداندن ارز و توقف مجوز تبدیل ارز صادراتی به کالای وارداتــی در آینده بیان کرد: یک اشــتباه بزرگی که در بانک مرکــزی وجود دارد، این است که متولیان به قوانین اقتصادی توجهی نمی کند.

 

وی افزود: اقتصاد یک قانونی دارد که همه باید قبول کنند.

 

عرضــه و تقاضا یک قانون کلی اســت.

 

امروز دولت با ارز 28 هزار و 500 تومانی واردات گوشــت و مــرغ برای تنظیم بازار انجام می دهد.

 

بعد می بینید که چــه صف هایی بــرای خرید این گوشــت ارزان تشکیل می شود.

 

نفر توضیح داد: این رفتار نشان دهنده آن اســت که به زور نمی توان قیمــت یک کالایی را پایین آورد.

 

رئیس کل بانک مرکزی که می گوید نرخ ما قیمت نیمایی اســت و بهای اعلام شــده در چهار راه اســتانبول یا کانال ها نیســت، موقعــی می تواند گفته هایش درست باشــد که صفی برای دریافت ارز ایجاد نشــود و هر کس ارز نیاز دارد به راحتی بتواند آن را تهیه کند.

 

وی ادامه داد: در جلســه ای با حضور پیمان پاک معاون وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون صــادرات اتاق بازرگانی، او اعلام کرد که ارز صادراتی باید به کشور برگردد.

 

مشــکل صادرکنندگان با نرخ ارز نیمایی اســت و نه خود ارز، همچنین برای اینکه صادرات در مقابل واردات عملیاتی شود، باید گستره کالاهای وارداتی با ارز صادراتی افزایش یابد.

 

 

ورشکستگی چند صد میلیارد دلاری صادرکنندگان

 

دبیرکل کنفدراســیون صــادرات ایران با اشــاره به مشکلات و سختی های ناشی از تحریم ها تاکید کرد: دولــت هم حق دارد که تدابیری را بیاندیشــد، ولی موقعی موفق می شــود که این تدابیــرش به نتیجه برسد.

 

دولت باید با بخش خصوصی که دست اندرکار اســت و ریز تا درشت مشکلات و مسایل را می داند، مشورت کند و راه حل مناسب و درست برای مسایل را پیــدا کند.

 

وی اضافه کرد: ســال 97 که تحریم ها تشــدید شــد، از آن موقع دولت یک سری کارها را انجــام داد که نــرخ ارز بالا نرود و بتوانــد بازار را به خصوص در بخش کالاهای اساسی مدیریت کند.

 

نفر گفت: از آن سال تاکنون هم قیمت ارز وحشتناک بالا رفته اســت و هم دولت نتوانسته است بازار کالاهای اساســی را به شــکلی که دلخواهش بود، ســامان بدهد.

 

در همه کالاهای اساســی رانت های عجیب و غربی ایجاد شــد.

 

این نشان می دهد که مسیر دولت غلط بوده اســت و باید اصلاح شــود.

 

وی اضافه کرد: متاســفانه گوش به این حرف هــا نمی دهند، وگرنه ما عاشــق وطن خود هســتیم.

 

پــول خودمان را به کشــور باز می گردانیم.

 

هیچ صادرکننده ای قدرت و توان ندارد که دلار 60 هزار تومانی را به کشــور باز نگرداند.

 

دبیرکل کنفدراســیون صادرات ایران گفت: همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.

 

بنابراین حتما پول هایشان را می آورند اما نمی توانند مواد اولیه خود را با نرخ بازار آزاد بخرنــد و بعد با 20 تا 30 درصد پایین تر از قیمت جنس خود را صــادر کنند.

 

وی اضافــه کرد: چنین سیاستی معنی اش این است که همه تجار ورشکست شــوند.

 

در دو تا سه ســال اخیر بین صادرکنندگان ورشکســتگی چند صد میلیارد دلاری به وجود آمده اســت.

 

اگر دلسوز باشیم و منطقی به موضوعات نگاه کنیم، همیشه یک راهی برای برون رفت از مشکلات هست به شــرط اینکه خوب فکر کنیم و خوب عمل کنیم.

منبع خبر: روزنامه مواجهه اقتصادی - 26 اسفند 1402

دیدگاه کاربران