ایران بالاترین تراز مبادلات برق در خاورمیانه را کسب کرد

بر اساس گزارش های انجام شده؛  

 

 

برق یکی از نیازهای اساســی جوامع امروزی است و کشورهای مختلف جهان هر کدام به نحوی تلاش می کنند تا ضمن افزایش ظرفیت تولید خود با حضور پررنگ در عرصه دیپلماســی انرژی ســهم قابل توجهی از بازار منطقه را به خود اختصاص دهند.

 

 

 

 

 

در منطقه خاورمیانه نیز مبادلات برق با ترازهای تجاری متفاوت در جریان است.

 

بررسی ها در مورد تراز تجاری مبادلات برق در میان کشورهای همسایه ایران نشــان می دهد که برخی کشورهای منطقه دارای تراز تجاری منفی و برخی دیگر دارای تراز تجاری مثبت هستند.

 

به عنوان نمونه کشورهای همسایه شرقی ایران یعنی پاکستان و افغانستان و نیز کشــور عراق به عنوان همسایه غربی، از جمله همسایگانی هستند که با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق به واردات بــرق روی آورده و دارای تراز تجاری منفی در این رابطه هستند.

 

بر اساس آمار و اطلاعات آژانس بین المللی انرژی (IEA) کشور عراق سالانه تنها ۹ تراوات ساعت واردات برق دارد و ظرفیت تولید برق این کشــور به قدری نیست که بتواند صادراتی داشته باشد، بنابراین دارای تراز تجاری منفی ۹ تراوات ساعت در سال است.

 

کشور پاکستان نیز در حوزه صادرات برق فعالیتی ندارد و با ۵. تراوات ســاعت واردات برق دارای تراز منفی در این رابطه است.

 

همچنین کشور افغانستان نیز با سالانه ۵.۵ تراوات ساعت واردات دارای تراز منفی در بخش تجارت برق است.

 

کشور ترکیه، اما شرایط متفاوتی دارد و ۴.۱ تراوات ساعت برق به صورت ســالانه صادرات انجام می دهــد و در کنار آن نیز ۲.۳ تراوات ســاعت واردات دارد که همین موضوع ســبب شده تراز تجاری این کشور مثبت و ۱.۸ تراوات ساعت برق در سال باشد.

 

کشورهای ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، امارات و عربستان نیز مشــابه ترکیه دارای تراز مثبت تجاری در حوزه صنعت برق هستند و به ترتیب ۰.۶ و ۱.۵۲ و ۳.۲ و ۰.۲ و ۰.۰۴ تراوات ساعت برق تراز تجاری مثبت دارند.

 

با این توضیح که ارمنســتان یک تراوات ساعت برق صادرات و ۰.۴ تراوات واردات، آذربایجان ۱.۶ صادرات و ۰.۱۵  واردات دارد.

 

همچنین ترکمنســتان بدون واردات تنها ۳.۲ تراوات ساعت برق صادرات انجام می دهد.

 

کشــور امارات نیز با ۰.۶۷ تراوات ساعت صادرات و ۰.۸۷ واردات بــا تراز مثبت ۰.۲ در حوزه تجارت برق فعال است.

 

کشور عربستان نیز با ۰.۳۵ تراوات ساعت برق صادرات و ۰.۳۱ تراوات ساعت واردات دارای ۰.۰۴ تراز مثبت در حوزه تجارت برق است.

 

در این بین شرایط برای ایران با کشورهای همسایه و منطقه کاملا متفاوت است و ایران با ۵.۵ تراوات ساعت برق صادرات و ۳ تراوات ســاعت برق واردات بالاترین میزان تراز تجاری برق را در منطقه به خود اختصاص داده و دارای تراز تجاری مثبت ۲.۵ است که با سایر کشورهای همسایه فاصله زیادی دارد.

 

این شــرایط در حالی اســت که ایران در مبادلات برق خود با کشورهای همسایه همانند افغانستان و عراق همواره پیش شرط کاهــش میزان صادرات در ایام اوج بار مصرف داخلی یعنی فصل گرم سال را رعایت می کند و در این ایام صادرات برق به کشورهای همســایه را حداقل ممکن می رساند و در مقابل میزان واردات را افزایش می دهد.

 

بر اســاس این گزارش ایران همچنین بــا برنامه ریزی صورت گرفته برای تبادل برق با کشــورهای ترکیه و روســیه در تلاش اســت تا تراز تجاری مبادلات برق خود را در ســال های آینده از ارقام کنونی به مراتب افزایش دهد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی خوب - 27 اسفند 1402

دیدگاه کاربران