بسته های جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد رونمایی شد

در نمایشگاه اکسپوی 2024:  

 

 

دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رونمایی از ۲۰۰ بسته ســرمایه گذاری به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حــدود ۵.۱۴ میلیارد دلار مثبت است و تنها ۵.۳ میلیارد دلار واردات داشتیم.

 

 

 

 

 

حجــت عبدالملکی در مراســم «رونمایی از بســته های ســرمایه گذاری و تجلیل از سرمایه گذاران و صادرکنندگان برتر» که در نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۴ برگزار شد، بیان کرد: از ۲۰۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رونمایی کردیم و بدین ترتیب بسته های ســرمایه گذاری ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از ســال گذشته شــروع کردیم، به ۱۲۰۰ بسته به ارزش بیــش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

 

وی ادامه داد: این بسته های سرمایه گذاری شامل مطالعات امکان سنجی اولیه برای هر پروژه است که سودآوری این پروژه ها را نشان می دهد.

 

برای هر یک از این پروژه ها زمین، آب، برق، گاز و امکانات زیرســاختی فراهم شده و مجوز راه اندازی برای آن سرمایه گذاری به صورت بی نام صادر شده است و همه این اطلاعات در وب ســایت دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد به آدرس irfreezones. قرار دارد.

 

از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی دعوت می کنیم که به این سایت مراجعه و بسته ها را مشاهده کنند.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور با بیان اینکه تاکنون ۱۲۰۰ بسته سرمایه گذاری رونمایی شــده که تا پایان سال به ۲۰۰۰ بسته خواهد رسید، افزود: تقریبا در اندازه های مختلف سرمایه گذاری، از چند میلیارد تومان تا چند هزار میلیارد تومان و در بخش های مختلف از صنایع غذایی، صنایع پوشــاک، فناوری اطلاعات، گردشــگری، خودرویی، صنایع شــیمیایی و پتروشیمی و در همه مناطق مخالف کشور، بسته های مختلفی وجود دارد و تنوع کامل از نظر اندازه سرمایه و جغرافیایی موجود است و برای همه علایق، بسته سرمایه گذاری داریم.

 

 

سال گذشته تقاضا برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ۴.۲ برابر شد

 

عبدالملکی اظهار کرد: در دو ســال اخیر مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی به مقصد جایگزین برای خروج ســرمایه از کشــور تبدیل شد.

 

خیلی کسانی که تصمیم داشتند سرمایه هایشان را از کشور خارج کنند، امروز به منطقه آزاد مراجعه کرده و از مزیت های سرمایه گذاری در اینجا مطلع می شوند.

 

کما اینکه سال گذشته تقاضا برای سرمایه گذاری در این مناطق نسبت به سال قبل ۴.۲ برابر شد؛ پروژه هایی که سال گذشته احداثشان آغاز شد هم ۷.۵ برابر سال پیش از آن بود.

 

وی ادامه داد: همچنین میزان سرمایه گذاری محقق شــده که روی زمین قرار گرفت و به ساختمان، ماشین آلات و کارخانه تبدیل شد، ۳ برابر سال قبل بود.

 

اینها همه اتفاقاتی است که در اثر اهتمام ویژه به حوزه سرمایه گذاری رخ داده و امســال هم ادامه خواهد داشت.

 

ما وعده کردیم که مناطق آزاد اقتصادی به پیشران اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور درباره آمار صــادرات از مناطق آزاد بیان کرد: در حال جمع بندی آمار اقتصادی هســتیم اما به صورت اجمالی از مجموع مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ و تقریبا بدون تغییر در سال ۱۴۰۲ صادرات داشتیم.

 

تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار مثبت اســت و ارز وارد کشور کردیم و تنها ۳.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم.

 

برنامه داریم در سال ۱۴۰۳ ،جهشی را در صادرات شاهد باشیم با دو رویکرد، اولا متنوع تر کردن محصولات صادراتی و ثانیا حرکت به ســمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و دانش بنیان.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی خوب - 10 اردیبهشت 1403

دیدگاه کاربران