نقش پررنگ رایزنان و مراکز تجاری در توسعه تعاملات تجاری

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران بررسی کرد؛  

 

 

 

 

وی ایران ضمن اشاره به دستاوردهای اجلاس همکاری های اقتصــادی ایــران و آفریقا ۱۴۰۳ از فراهم شــدن زمینه های توسعه تجاری با این قاره خبر داد.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، لیلا باغبان، مدیرکل دفتر آفریقای ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در تقویت ارتباط با قــاره آفریقا و آمریکای لاتین، گفت: نخســتین اقدام برای تقویت و توسعه روابط تجاری با کشــورهای آفریقایی، در زمستان ۱۴۰۱ با اجلاس همکاری های ایران و غرب آفریقا رقم خورد.

 

در این اجلاس که از سوی ســازمان توسعه تجارت ایــران برگزار شــد، مقامات دولتــی و تجار بخش خصوصی از کشورهای غرب آفریقا شرکت کردند.

 

این مقام مسئول ادامه داد: فراهم کردن زمینه های تقویت روابط تجاری ایران با قاره آفریقا، در ســال جاری با برگزاری اجــلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا پی گرفته شد.

 

وی با اشاره به استقبال مقامات آفریقایی از این اجلاس، افزود: ایران میزبان بیش از ۲۲۰ مقام دولتــی و هیات تجاری از بخش خصوصی قاره آفریقایی بود.

 

مقامات دولتی آفریقایی از جملــه اعضای اتحادیه آفریقا، نخست وزیر بورکینافاسو و جمعی از وزیران و معاونــان وزرای حوزه صنعت، معــدن و تجارت کشورهای آفریقایی در این اجلاس حضور به عمل رساندند.

 

به گفته مدیرکل دفتر آفریقای ســازمان توســعه تجــارت ایران ایــن مقامــات ضمن شــرکت در برنامه های اجلاس، جلســات بســیاری با همتایان خــود برگزار کردند کــه در این میــان علی آبادی وزیر صمت در محل ســازمان توسعه تجارت ایران جلسات بسیار موثری با طرف های آفریقایی داشت.

 

باغبان دســتاوردهای ارزشــمند این جلسات را در راســتای توســعه تعاملات تجــاری در حوزه های مختلف به ویژه صنعت و معدن دانست و افزود: اتاق بازرگانی ایران، ملاقات های بسیار مهمی با همتایان خود برگزار کرد؛ در این میان تجار آفریقایی نیز در حوزه های مورد تقاضا از کارخانجات تولیدی ایرانی بازدید کردند.

 

بنا به اظهارات وی؛ رایزنان بازرگانــی ج. ا ایران به همراه مراکز تجــاری فعال در ایــن آفریقا، نقش بسیار ارزشــمندی در ارتباط گیری موثر تجار ایفا کردند.

 

باغبــان در ادامــه با بر شــمردن اهــداف اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و قــاره آفریقا، گفت: ایجاد ارتباط و توســعه همه جانبه روابط اقتصادی، تجاری و علمی با کشــورهای قاره آفریقا، گسترش هماهنگی هــای بین المللی در ســطح دوجانبه و چند جانبه و همچنین در صحنه های مشترک بین المللی در راســتای توســعه و ثبات جهانی، ارتباط بدون واســطه میان فعالان بخش هــای اقتصادی دولتی و خصوصی ایران و آفریقا، شناخت و بررسی بازارهای هدف مشترک بین ایران و آفریقا، و معرفی امکانــات و توانمندی ها و ظرفیت هــای صنعتی، معدنی، انرژی، علمی و فنی ایــران و قاره آفریقا از جمله مهم ترین اهداف این اجلاس بود.

 

وی در پایان بیان کرد: در ایــن اجلاس ۱۲ کمیته تخصصی و محتوایی تشکیل شد که مهم ترین آنها عبارتند از؛ کمیته فناوری های نوین و دانش بنیان، کمیته بهداشت و درمان، کمیته کشاورزی و صنایع غذایی، کمیتــه فناوری اطلاعــات ICT & IT ، کمیته علمی و آموزشــی، کمیته بانکی و ســرمایه گذاری، کمیته عمران و ســاختمان،کمیته معدن و صنایع معدنی و کمیته نفت گاز و پتروشیمی.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد ملی - 24 اردیبهشت 1403

دیدگاه کاربران