باید به سمت ارز تک نرخی برویم

رئیس سازمان برنامه و بودجه:  

 

 

 

با اشــاره به هدفگــذاری تورم تک رقمــی در برنامــه هفتــم گفــت: بدون شــک بایــد به ســمت ارز تک نرخی برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نسبت به دولت قبل کمتر است.

 

 

 

 

داود منظور در همایش سیاست هــای پولــی و ارزی، اظهارداشــت: تصویــب قانــون بانک مرکــزی، فضای اجرای سیاست های پولی و ارزی را مساعدتر کرد؛ در برنامه هفتم نیز مساعدتهایی برای اجرای این سیاست ها شده است.

 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه با اشــاره به هدفگــذاری تورم تک رقمی در برنامه هفتم گفت: برای تحقق این ارزو پیش بینی کردیم ناتــرازی بانکهــا ســالانه کاهــش یابد؛ رشــد نقدینگی بــه کمتر از ۱۴ درصــد تــا پایــان برنامه برســد.

 

بهبود کفایت ســرمایه و رســیدن به حداقــل ۸ درصــد تــا پایــان برنامه از برخی اهداف برای تحقق تورم تک رقمی است.

 

وی با بیان اینکه برای اینکه مطمین باشیم شریان پول بخوبی در اقتصاد جریان داشته باشد باید نظام بانکی پایداری و ثبات داشته باشــد، تصریح کرد: دارایی های منجمد بانکها باید کاهش یابد.

 

منظور گفت: سامانه املاک و مستغلات بانکها باید توسط بانک مرکزی طبق برنامه هفتم راه انداز ی شــود؛ ســامانه ســهامداری بانکهــا هــم بایــد راه انــدازی شــود.

 

او گفت: بانــک مرکزی مکلف به طبقه بندی منظم بانکها شده است؛ همچنین به بانک مرکزی اختیار تغییر سهام و ترکیب سهامداران بانکها داده شده است.

 

وی افزود: محل جبران تعهدات و دیون بانکها باید تعیین شود؛ راه اندازی بانک توســعه جمهوری اســلامی در برنامه هفتم دیده شده است.

 

رشد ۸ درصدی زمانی تحقق می یابد که بسترهای لازم فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به تنظیم مجدد و ابلاغ دستورالعمل تاسیس بانکها شده است؛ بانکها باید طبق طبقه بندی های جدید اداره شــوند تصریح کرد: همچنین برای نظم پولی باید تمام عملیات پولی و صرافی و لیزینگ و ... با مجوز بانک مرکزی انجام شود؛ در دهه ۹۰ و اواخر ۸۰ برخی بی انضباطی ها در این حوزه سبب بروز مشکلاتی شد.

 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نســبت به مهار تورم پاســخگو باشــد، گفــت: هــر نهــادی پاســخگوی وظایف خــود اســت؛ بانــک مرکزی باید پاسخگوی تورم و ثبات ارزش پول باشد؛ وزارت اقتصاد وظیفه تامین مالی دولت را برعهده دارد.

 

منظــور بــا اشــاره بــه اینکــه بانــک مرکزی طبق قانــون برنامه هفتم نمی توانــد بــدون دریافــت وثیقــه کافــی خــط اعتبــاری جدیــد بدهد ادامــه داد: تعییــن تکلیــف بدهــی دولــت بــه بانکها موضوع مهم دیگری است که در قانون به آن پرداخت شده است.

 

او با بیان اینکه باید جلوی دریافت و پرداخت ســود مرکب گرفته شود؛ گفت: باید بانکها با نظارت های موثر معوقات را وصول کنند و نباید دلخوش به جرایم مرکب باشند.

 

منظور گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ما یک حساب ارزی در خــارج نــدارد ولــی حجــم بالایی از معامــلات تجاری در حال انجام است؛ تمام بخش ها باید دارایی های ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند هم عمومی هم خصوصی.

 

ارز هم باید با مکانیزم های ارزی بانــک مرکــزی عرضه شــود؛ کســی نمی تواند بگویــد ارز خودم است و نمی خواهم این کار را انجام دهم! بله ارز خودتان است ولی بانک مرکزی مسوول است؛ باید انضباط شکل بگیرد.

 

در تمام دنیا جابجایی پول مکانیزم خود را دارد.

 

او درباره عملکرد ارزی در سه سال دولت شهید رییسی گفت: تیم اقتصــادی دولــت بــه عملکرد ارزی افتخار می کند؛ نمی گویم کامل بوده ولی خیلی خوب عمل کرده است.

 

مانده حساب پیشرفت و عدالت ۶ هزار میلیارد تومان است.

 

منظور ضمن اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات اجتماعی نظام بانکی انصافا پای کار آمد گفت: در ازدواج ۱۵۲ همت تسهیلات پارسال داده شد؛ در ودیعه مسکن و فرزند آوری هم تسهیلات خوبی داده شده است.

 

وی با بیان اینکه اصــلاح ارز ۴۲۰۰ تومانــی اقــدام شــجاعانه ای بــود کــه دولت هزینه اجــرای آن را در ســال نخســت پذیرفت، تصریــح کــرد: بدون شــک باید به سمت ارز تک نرخی برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و مبادلاتی نســبت به دولت قبل کمتر اســت.

 

منظور بــا بیــان اینکــه در بودجه عمومی از تنخواه بانک مرکزی اســتفاده نکردیم؛ گفت: علی رغم حذف ارز ۴۲۰۰ و وعده صادق و ... نرخ تورم به ۳۷ درصد کاهش یافته در حالی که عده ای تورم سه رقمی پیش بینــی کــرده بودند.

 

تورم تولیدکننده هم کاهش محسوس داشــته اســت؛ الان در مدار کاهش تورم هســتیم؛ با مدیریت بازار ارز و ... می توانیم تورم را به دامنه ۲۰ درصد برسانیم

منبع خبر: روزنامه اقتصادی اسکناس - 8 خرداد 1403

دیدگاه کاربران