ابلاغ بخشنامه قانون جدید نقل و انتقال سوابق بیمه ای

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛  

 

 

 

بخشــنامه قانون جدیــد نقل و انتقال ســوابق بیمه یا کســور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص به شعب و واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

 

 

 

 

بخشــنامه قانون جدیــد نقل و انتقال ســوابق بیمه یا کســور بازنشســتگی بین صندوق های بازنشســتگی و تجمیع ســوابق بیمه ای اشــخاص مصوب یازدهم اردیبهشت سال 1402 مجلس شورای اســلامی و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27 دی ســال 1402 هیئت وزیران به شعب و واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شــد.

 

بــا آغاز اجرای قانــون جدید، قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65/3/27  و ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب66/1/27 مجلس شورای اسلامی منسوخ و تغییراتی در نحوه نقل و انتقال سوابق بین صندوق های بازنشستگی ایجاد شده است.

 

در مقایسه قانون جدید با قانون قبلی؛ این نکته قابل توجه است که در گذشــته حق بیمه مربوط به سنوات گذشته متقاضیان در صندوق مبدأ عیناً به صندوق مقصد منتقل می شــد در حالی که در قانون جدید وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی، بدوا بر اساس آخرین نرخ ســود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست از سوی صندوق مبدأ محاسبه و به روزرسانی شده و سپس به همراه اصل حق بیمه به صندوق مقصد منتقل می شود و مبلغ مابه التفاوت متعلقه (بر اساس مقررات صندوق مقصد) که باید توســط متقاضی پرداخت شود، کاهش می یابد ضمن این که امکان پرداخت مبلغ مابه التفاوت توسط متقاضی به صورت تقسیط نیز وجود خواهد داشت.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی خوب - 20 خرداد 1403

دیدگاه کاربران