زیرساخت های اقتصادی کشور مناسب سرمایه گذاری نیست

رییس اتاق بازرگانی ایران:  

 

 

 

صمد حسن زاده به از دســت رفتــن اعتماد مردم به سیاست های دولت به عنوان سرمایه ای ارزشمند یاد کرد.

 

 

 

 

 

رییس اتاق بازرگانی ایران در آیین بزرگداشت روز ملی اصناف گفت: اصناف همواره خدمات بزرگی انجــام داده انــد، از جنبش تنباکــو گرفته تا حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تــا انقالب همواره توانمندی خود را به جامعه نشان داده اند.

 

وی افزود: به اعتقاد من اصناف همواره مظلوم واقع شده اند به ویژه در نوســانات قیمت ها و در تنگنای تحریم ها سرمایه خود را از دســت داده اند اما در همین حال در تامین نیازهای خانواده های متوسط و کم درآمد کوشش کرده اند و امیدواریم توفیق بیشتر داشته باشند.

 

حســن زاده در ادامه به مطالبات بخــش خصوصی پرداخت و گفت: نظر کلیه کارشناسان اقتصادی موضوع تحریم و تاثیر آن به اقتصاد بوده و با وجود ظرفیت های کشور در صنایع گوناگون این شرایط، مناسب زندگی مردم نیست.

 

رییس اتــاق بازرگانی ایران خاطرنشــان کــرد: اعتماد مردم به سیاســت های دولت که سرمایه بزرگی اســت از بین رفته و زیرساخت های اقتصادی کشور مناسب سرمایه گذاری نیست.

 

وی با بیــان اینکه حمــل و نقل در نــاوگان هــای مختلفی از اســتانداردهای جهانی برخوردار نیست، اظهار داشت: اکنون با ناترازی انرژی رو به رو هستیم.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد مردم - 3 تیر 1403

دیدگاه کاربران