دوام و قوام و عزت و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم است

توصیه‌ حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای‌ بعد‌ از‌ مشارکت‌ در‌ انتخابات:  

 

 

 

حضــرت آیت الله خامنــه ای رهبر انقلاب اسلامی در اولین دقایق آغاز رأی گیری چهاردهمیــن دوره ی انتخابات ریاست جمهوری با حضور در محل صندوق سیار ۱۱۰ در حســینیه ی امام خمینی (ره(، رأی خود را به صندوق انداختند.

 

 

 

 

متن کامل پرسش و پاسخ خبرنگار صداوسیما با رهبر انقلاب اســلامی پس از حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به این شرح است:

 

خبرنگار صدا و سیما: بســم الله الرحمن الرحیم؛ بــه محضر رهبر معظم، معــزز و فرزانه ی انقلاب اســلامی عرض سالم و ادب و احترام دارم.

 

صبح حضرت مستطاب عالی به خیر و نیکی ان شاءالله و قرین به صحت و سلامت و عافیت.

 

یاد شهدای خدمت به ویژه رئیس جمهور شهید رئیســی عزیز را که امروز به دلیل فقدان ایشان چهاردهمین دوره ی انتخابات ریاســت جمهوری را برگزار می کنیم گرامی می داریم.

 

حضرتعالی در روز چهاردهم خرداد از حماسه ی انتخابات سخن گفتید و در روز عید سعید غدیر خــم بر موضوع افزایش مشــارکت و مشــارکت حدأکثری برای ســرافرازی ایــران و ایران قوی ســخن گفتید و بر این موضــوع تأکید فرمودید.

 

اکنون که در دقایق ابتدایی فرآیند رأی گیری در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری هستیم، با توجه به جایگاه و نقش بی بدیل رئیس جمهور در اقتدار و پیشــرفت کشــور آخرین توصیه ی حضرتعالی برای کســانی که هنــوز در انتخابات مردد هستند و یا تصمیم قطعی نگرفتند چیست؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم،

 

برای ملــت عزیزمان از خداونــد متعال بهترین روزهــا و ســالها و بالاترین برکاتش را مســئلت می کنم.

 

روز انتخابــات برای مــا ایرانی ها روز نشــاط و شادی اســت.

 

به خصوص آن وقتی که انتخابات بــرای گزینش رئیــس جمهور اســت؛ که چند سال آینده ی کشــور با این انتخاب مردم تعیین می شــود.

 

لکن یک موضوع به نظــر من مهمی در کنار این هســت و آن حضور پرشــور مردم و افزایش و کثرت رأی دهندگان اســت.

 

این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است.

 

جمهــوری اســلامی اســمش -یعنــی کلمه ی جمهــوری- حاکی از این اســت که در ذات این نظــام حضور مــردم لحاظ شــده.

 

بنابراین دوام جمهــوری اســلامی و قوام جمهوری اســلامی و عزت جمهوری اســلامی و آبــروی جمهوری اســلامی در دنیا متوقف به حضور مردم اســت.

 

برای همین اســت که مــا توصیه می کنیم مردم عزیزمان مســئله ی رأی دادن را، حضور در این آزمون مهم سیاســی را جدی بگیرند و شــرکت کنند.

 

و این که شــما می گویید بعضی ها مرددند، من وجهــی برای تردید پیــدا نمی کنم.

 

این یک کار آسانی است که نتایج مهمی دارد.

 

چرا انسان برای انجام یک کاری که خــرج ندارد، زحمتی ندارد، مایه ای ندارد، وقت گیری ندارد، فشــاری ندارد، ولی فواید زیادی دارد انســان چــرا باید تردید داشته باشــد؟

 

تردید نکنند.

 

به خصوص با توجه به همین نکته ای که من اشاره کردم و آن اینکه جمهوری اســلامی قوامش به حضور مردم است؛ و بــرای اثبات صحت و صداقــت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم یک امر لازم و واجبی است.

 

امیدوارم ان شاءالله خدای متعال مقدر کند برای این کشور بهترین گزینش را و مفیدترین گزینش را.

 

و ســالهای آینده ان شاءالله ســالهای خوب و مطلوبی باشــد.

 

مردم از گزینش خودشان راضی باشند.

 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

منبع خبر: روزنامه مواجهه اقتصادی - 9 تیر 1403

دیدگاه کاربران