ایران در رتبه هفتم رشد تولید برق دنیا قرار گرفت

وزیــر نیرو گفت:  

 

بر اســاس آخریــن مطالعات صورت گرفته ایران در رتبه هفتم رشد تولید برق دنیا قرار گرفته است.

 

علی اکبر محرابیان اظهار کرد: موسســه انرژی EI  که از معتبرترین موسســات انرژی دنیاســت، اخیرا گزارشــی را در مورد رشــد تولیــد برق در کشــور مختلف منتشــر کرده اســت.

 

 

 

ایران طی ۳ سال گذشــته، ۴۵.۷ تراوات ســاعت به تولید برق خود اضافه کرده که هم محصول اســتفاده از نیروگاه هــای جدید و هم بــه کارگیری تمام ظرفیت های نیروگاهی موجود و گذشته و هم رفع محدودیت های تولید، انتقال و شبکه است.

 

وی با بیان اینکه در مقایسه این عدد با کشورهای جهــان، ایران در رتبه هفتــم تولید قرار می گیرد، اظهار کرد: کشورهایی که بعد از ایران قرار گرفتند کل اتحادیه اروپا، کل کشــورهای عربی، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی هستند، از بعد از جنگ تا امروز مقایسه شده که در دولت های مختلف سرانه رشد تولید بر اساس سال چقدر شده است.

 

وی افزود: در دولت آقای هاشــمی سالانه ۵.۳ تراوات ســاعت توانســته به تولید اضافه کند، در دولت آقای خاتمی ۲.۱ تراوات ســاعت، در دولت آقای احمدی نژاد ۱۰.۸ تراوات ساعت و در دولت آقای روحانی ۸.۷ تراوات ساعت و در دولت شهید رئیسی ۱۵.۲ تراوات ساعت سالانه به تولید اضافه شده است.

 

وی با بیان اینکــه ناترازی برق و آب در ابتدای دولت خاطره تلخی در اذهان عمومی ایجاد کرده بود، این شرایط در سال های مختلف وجود داشت اما در ســال ۱۴۰۰ به اوج رسید، اظهار کرد: جدا از ناترازی که در بخش برق وجود داشت، سالانه بین ۴ هــزار تا ۵ هزار مگاوات تقاضای جدید نیز ایجاد می شــود که ضرورت داشت برای حل این مشکل اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.

 

وزیر نیرو با اشــاره به اینکــه وزارت نیرو تاش کرد تا در قالب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت نســبت به رفــع ناترازی اقدام کند، افزود: در بخش برنامه های کوتاه مدت برای اوج بار ســال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰ اقدام راهبردی، برای اوج بار ســال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۰ اقدام راهبردی و برای اوج بار ســال جاری نیز ۱۸۰ اقدام راهبردی در نظر گرفته شد.

 

 

به مــدار آمدن نیروگاه هایی که به مدت ۳۱ سال از مدار تولید خارج بودند

 

محرابیان با بیان اینکه در بخش اول تاش شد تا ظرفیت تولید برق کشــور افزایــش یابد، ادامه داد: علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، موضوع تعمیر و توســعه نیروگاه های کشور نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

 

وی افزود: برخی از نیروگاه های کشــور بیش از ۱۳ ســال بود که از رده خارج شده بودند و نیاز به بازسازی اساسی چه در بخش نیروگاه های برقابی و چــه در بخش حرارتی وجود داشــت، بر همین اساس با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی امر تعمیر و بازسازی این نیروگاه ها اجرایی شد.

 

محرابیان با اشــاره به گرمای شدید هوا در سه هفته گذشــته و افزایش نیاز مصرف برق کشــور به ویژه در اســتان خوزســتان بیان کرد: در سه هفته گذشته به مدت ۱۰ روز دمای هوا در استان خوزستان به بالای ۵۰ درجه سانتی گراد رسید که بر اساس اعلام سازمان های هواشناسی این اتفاق یک پدیده نادر بود و همین موضوع ســبب شــد تا صنعت نیروگاهی کشــور با تمام ظرفیت وارد مدار شود.

 

 

کمک ۱۱ هزار مگاواتــی نیروگاه های برقابی به اوج بار مصرف امسال

 

وزیر نیرو از رسیدن ظرفیت تولید برق لحظه ای نیروگاه های برقابی کشور به ۱۱ هزار مگاوات در روزهای گرم ســال جاری خبر داد و اظهار کرد: فعال شــدن ۱۱ هزار مگاوات نیــروگاه برقابی به صورت لحظه ای که کمک ویژه ای به شبکه برق سراسری در حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز برق کشــور کرد، نشــان از آمادگی حداکثری صنعت نیروگاهی کشــور در بخش هــای مختلف اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و برقابی برای مواجه با فصل گرم سال جاری دارد.

 

وی در ادامه به افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور از محل رفــع محدودیت ها و ارتقای نیروگاه ها به ظرفیت ۲ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: توسعه خطوط انتقال و شبکه های فشار ضعیف و متوسط و توســعه پست های برق از دیگر اقداماتی بود که بــه افزایش پایداری شــبکه و حفظ ولتاژ برق در نقاط مختلف کشور کمک کرده است.

 

محرابیان در بخش دیگری از ســخنان خود در خصــوص صنعت برق و موضوع مدیریت مصرف بخش هــای مختلف خاطرنشــان کــرد: در کنار اقدامات توسعه ای و افزایش ظرفیت، در سه سال گذشــته برنامه های جامعی نیز با هدف مدیریت صحیــح مصرف بــرق در بخش هــای مختلف اجرایی شــد که حاصل آن تأمین برق مورد نیاز این بخش ها بدون بروز هرگونه مشــکل و چالش جدی بود. وی در ایــن رابطه توضیح داد: در اوج بار سه سال گذشــته در بخش خانگی هیچگونه محدودیتی اعمال نشــد و تلاش شد تا از طریق اعطای پاداش و اقدامات اطلاع رســانی، کاهش مصرف در این بخش به صورت داوطلبانه توسط مشترکان پیگیری شود.

 

 

ثبات بازار صنایع کشــور با تامین برق کافی در اوج بار مصرف کشور

 

وزیر نیرو در ارتبــاط با نحوه مدیریت برق مورد نیاز بخش هــای مختلف صنعتی نیز بیان کرد: در بخــش صنعت نیز چیزی حدود ۵۶۰ هزار صنعت کوچــک کارگاهی که برای بیش از ۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده اند، بدون هیچ گونه محدودیتی برق دریافت کردند.

 

وی اضافــه کــرد: در بخش صنایع متوســط و شــهرک های صنعتی به گونه ای برنامه ریزی شد که این صنایع تنها یک روز بر اســاس قانون کار تعطیل باشند و ۶ روز دیگر هفته به صورت پایدار برق دریافت کنند.

 

محرابیان در ارتباط با نحوه تحویل برق به صنایع بزرگ و انرژی بر نیز اظهار کرد: در این بخش تلاش شــد تا در قالب تفاهم نامه با وزارت صمت و صنایع از طریق جابجایی بار به ســاعات کم باری مدیریت مصرف برق صنایع بزرگ انجام شود.

 

وزیــر نیرو در این خصوص اضافه کرد: در فصل گرم و در ســاعات اوج مصرف تا ۴۰ درصد برق مورد نیاز صنایع بزرگ تأمین می شود و در ساعات کم باری این ۴۰ درصد کسری جبران می شود.

 

وی با اشــاره به نقش مؤثــر تحویل برق کافی به صنایــع بزرگ در افزایش ظرفیــت تولید این صنایع ادامه داد: در تابســتان ســال ۱۴۰۰ شاهد ایــن بودیم که به دلیل عــدم تحویل برق کافی به صنایع ســیمانی، قیمت سیمان تا بیش از ۳۶۶ درصد افزایش یافت، اما در ســه سال گذشته به دلیــل تحویل برق کافی به این صنعت، در رابطه با برق افزایشی در قیمت سیمان صورت نگرفت و اگر افزایش قیمت محدودی نیز وجود داشت این افزایش به دلیل افزایش قیمت مبنای ســیمان در بازار سرمایه بود.

 

محرابیــان همچنین به عدم نیاز به ۷۸ درصد از میلگرد عرضه شده به بازار در هفته گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه صنایع فولادی نمی توانند بخش قابل توجهی از محصولات خود را در بازار به فروش برسانند، بیانگر تأمین برق مناسب برای این صنایع و تولید محصول کافی است.

 

 

جایــگاه شایســته ایــران در میان تولیدگنندگان برق دنیا و آسیا

 

وزیر نیرو در ادامه به ارزیابی مؤسســات انرژی بین المللــی از صنعت برق ایران اشــاره کرد و در این رابطه ادامه داد: جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در ســه سال گذشته مستند به ارزیابی های بین المللی هفتم است و بالاتر از ایران کشورهایی مانند چین، هند، آمریکا، روسیه، برزیل و اندونزی قرار دارند که جمعیت، وســعت و حجم اقتصاد این کشورها با ایران قابل مقایسه نیست.

 

محرابیان تصریح کرد: ایران رتبه اول تولید برق منطقه غرب آســیا را در اختیار دارد و در آسیا نیز بالاتر از کشــورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در جایگاه سوم قرار دارد.

 

 

کاهش مســیر ۳۰ هزار مگاواتی تحقق اهداف تولید برق در برنامه هفتم

 

محرابیان درباره اهداف تعیین شده برای صنعت برق در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده است تا ظرفیت تولید برق کشــور به ۱۲۳ هزار مگاوات برسد که نسبت به ظرفیت تولید کنونی یعنی ۹۳ هزار مگاوات بیانگر یک فاصله ۳۰ هزار مگاواتی است.

 

وزیــر نیرو با اعلام این خبــر که در حال حاضر ۲۲ هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی جدید در کشــور آغاز شده اســت، ادامه داد: با توجه به اجرای احداث نیروگاه هــای جدید به ظرفیت ۲۲ هزار مــگاوات که در صورت اقــدام به موقع در زمــان کوتاهی به بهره برداری می رســند، تنها ۸ هزار مگاوات احداث واحد نیروگاهی نیاز اســت تا هدف برنامه هفتم توسعه محقق شود.

 

محرابیان در ادامه ســخنان خــود در ارتباط با اقدامــات ویژه وزارت نیرو برای اصاح ســاختار اقتصــادی صنعــت برق و حل مشــکل بدهی و مطالبات بخش خصوصی و نیروگاهی کشور بیان کرد: معضل ناتــرازی صنعت برق و عدم اصلاح ساختار اقتصادی برق در ســال های گذشته این صنعت را به موتور تولیــد بدهی تبدیل کرده بود و ۱۲۰ هزار میلیــارد تومان بدهی در این صنعت ایجاد شده بود.

 

وی در خصوص اقدامات انجام شــده برای رفع ایــن بدهی ها توضیح داد: راه اندازی بورس انرژی و ایجاد امــکان فروش برق در بــورس از جمله اقداماتی بود که مشــکل بدهی ها در این صنعت را مرتفــع کرد و اکنون شــاهد این هســتیم که نیروگاه ها برق تولیدی خود را به صورت نقدی در بورس به فروش می رسانند و دیگر خبری از تولید بدهی در این بخش وجود ندارد.

 

وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: بــا اینکه در برنامه هفتم توسعه مقرر شــده بود تا پایان برنامه هفتم توســعه ۶۰ درصد از ظرفیت تولید برق کشــور از طریق بورس معامله شــود، اکنون و در ســال نخســت اجــرای برنامه این هدف محقق شــده اســت و در هفته های گذشــته بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت تولید برق کشور در بورس معامله شد.

 

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 9 تیر 1403»

منبع خبر:

دیدگاه کاربران