جناب آقای بهزاد آویج

 

 

 

  برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای مالی و حسابداری سازمان و سرپرستی و راهنمایی واحدهای تحت نظارت ، به منظور اداره امورمالی سازمان درجهت سیاستها و خط مشی های تعیین شده و تحقق اهداف اساسی سازمان تحت نظر مدیرعامل از وظایف اصلی مدیرمالی سازمان می باشدکه اعمال مسئولیتها و وظایف یادشده بصورت جاری و ادواری تحقق می بابد.

امروزه هیچ واحد اقتصادی نمی تواند بدون بررسی دقیق و همه جانبه مسایل مالی ، برای آینده برنامه ریزی کند. استقرارسیستم حسابداری کارآمد در یک سازمان میتواند اطلاعات بیشتری را به سرعت در اختیار مدیران و صاحبان سرمایه قراردهد و از این رو داشتن یک سیستم حسابداری موثر که بوسیله یک حسابدار متخصص اداره شود، اهمیت زیادی برای یک واحد اقتصادی دارد. تغییر اطلاعات حسابداری و کاربرد مناسب و منطقی آن درجهت حل مسایل کلی مدیریت واحدهای اقتصادی ، بخش سازنده کار یک حسابدار است، دانش کافی ازسایر رشته های مرتبط چون حقوق ، اقتصاد و ریاضیات ، حسابداران را در ایفای این وظیفه یاری می کند.

درخاتمه و به یک کلام حسابداری قلب یک واحد اقتصادی است که دقیق و منظم و سلامت کارکردن آن ، موجبات حیات وشکوفایی هر واحد تولیدی و یا سازمان اقتصادی و تجاری می گردد.

 


 

 


بازدید:790
آخرین به روزرسانی: 1398/02/17